Sökning: "sjuksköterska ankomstsamtal"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sjuksköterska ankomstsamtal.

 1. 1. Våld i nära relationer: En kvantitativ studie om sjuksköterskors rutiner i mötet med utsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Aronzon; Persson Maja; [2016]
  Nyckelord :Keywords: IPV; Intimate partner violence; Nurse; Screening.; Nyckelord: IPV; Våld i nära relationer; Sjuksköterska; Screening;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort problem som drabbar människor i hela världen. Våldet mot kvinnor är det vanligaste våldet och var tredje kvinna är eller har blivit utsatt för våld. Hälso-och sjukvården har ett ansvar att identifiera dessa utsatta kvinnor för att upptäcka våldet och kunna erbjuda hjälp. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet - mer än ett samtal - hur sjuksköterskan möjliggör delaktighet genom det preoperativa samtalet

  Magister-uppsats,

  Författare :Ann Bjurén Klangh; [2011-02-03]
  Nyckelord :Delaktighet; preoperativ; ankomstsamtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Patient delaktighet har fått större uppmärksamhet och författningar har reviderats för att stärka patientens ställning i vården under de senaste decennierna. Sjuksköterskan som först möter patienten i ett ankomstsamtal inför ett operativt ingrepp, har ett betydelsefullt ansvar att möjliggöra patienten delaktig i omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Vem pratar vi om, dig eller mig? Ankomstsamtal ur sjuksköterskans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kristina Nilsson; Lisa Wångdahl; [2009]
  Nyckelord :Ankomstsamtal; handkirurgen; information; intervju; kommunikation; patientrelation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Kommunikation är ett avgörande verktyg för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetetmed patienterna. Studiens syfte var att undersöka och belysa sjuksköterskorsuppfattning och erfarenhet av ankomstsamtal med patienter på en handkirurgiskavdelning. LÄS MER

 4. 4. Bemötande inför ett kirurgiskt ingrepp. Ur ett patientperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Jenny Bråndal; Ann-Christin Pedersen; [2007-01-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet.... LÄS MER