Sökning: "sjuksköterska etiska dilemman"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden sjuksköterska etiska dilemman.

 1. 1. Etisk stress hos nya sjuksköterskor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frost Isabella Kershaw; Paulina Thorsell; [2022]
  Nyckelord :Ethical stress; newly graduated nurse; Etisk stress; ny sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etisk stress är ett framtädande fenomen inom sjukvården och hos sjuksköterskor. Upprepad etisk stress leder till upplevelsen av etisk utmattning, då apati kan tillträda. Det leder även till att sjuksköterskor säger upp sig, byter arbetsplats eller byter yrke. LÄS MER

 2. 2. Tills döden skiljer oss åt: sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Adna Santa; Almida Rosander; [2022]
  Nyckelord :care; experience; holistic care; nurse; palliative; erfarenhet; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser; vårdande möten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ kommer från latinets “pallium” som betyder mantel och ska symbolisera den heltäckande vård som ska erbjudas den döende patienten och dess anhöriga. Den legitimerade sjuksköterskan som har en inriktning på palliativ vård ska ha beredskap inför det som är oväntat och oförutsägbart. LÄS MER

 3. 3. Psykiatrisk tvångsvård utifrån ett etiskt perspektiv- Sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Michelle Axelsson; Olivia Svensson; [2022]
  Nyckelord :Etiska dilemman; Moralisk stress; Psykiatrisk tvångsvård; Sjuksköterskans erfarenheter; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Grunden i hälso- och sjukvårdslagen är att kunna ge förutsättningar genom lagar för att kunna ge en god vård som är frivillig. Inom den psykiatriska vården kan den frivilliga vården snabbt övergå till tvångsvård om patienten bedöms vara i behov av detta. LÄS MER

 4. 4. Från sjukhus till hemsjukvård : sjuksköterskans upplevelse av att ta emot en patient

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnéa Andréasson; Ingrid Frejd; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; hemsjukvård; vårdövergång; utskrivning; kommunikation; sjukhus; patient;

  Sammanfattning : Sverige har en åldrande befolkning och äldre människor över 80 år kräver ofta sjukvård. Sedan 90-talet har allt mer sjukvård bedrivits i hemmet eller polikliniskt istället för inneliggande på sjukhus. Och sedan lagen om samverkan vid utskrivning trädde i kraft år 2018 har antalet vårddagar på sjukhus minskat. LÄS MER

 5. 5. ”Man skräddarsyr ju för just den patienten” : Sjuksköterskors erfarenheter av alternativ till tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michaela Salmonsson; Johanna Westesson; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; kvalitativ innehållsanalys relationsskapande; omvårdnad; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att det finns etiska dilemman gällande användning av tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård. Det framkommer en önskan och behov av att hitta andra alternativ till tvångsåtgärder då tvångsåtgärder inte anses bidra till patientens återhämtning och skapar istället ett lidande för både patient och sjuksköterska. LÄS MER