Sökning: "sjuksköterska hot och våld"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden sjuksköterska hot och våld.

 1. 1. Hot och Våld på Somatiska Akutvårdsmottagningen – Sjuksköterskans upplevelse och hantering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Claes Ankersen; Ismael Hansson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Sjuksköterska; Hot; Våld; Upplevelse; Hantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är ett problem som har ökat inom samhället och arbetet de senasteåren. I Sverige är vård- och omsorg ett av de områden som är mest drabbade, vilket tyder påatt även sjuksköterskor påverkas. LÄS MER

 2. 2. Stress på Sahlgrenska akutmottagning : En kvalitativ studie om hur sjukvårdspersonalen upplever stress på Sahlgrenska akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Aleksandra Al-Khouri; Neriman Saleh; [2020]
  Nyckelord :mental illness; organization; stress; nurse; emergency; healthcare staff; emergency room; psykisk ohälsa; organisering; stress; sjuksköterska; akut; sjukvårdspersonal; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ett mycket omtalat fenomen som ofta förekommer i sjukvården. Den arbetsrelaterade stressen är något av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Hög arbetsbelastning, hot och våld är risker för förekommande stress och psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av hur hot och våld påverkar omvårdnaden av patienter inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Niklas Johansson; Mattias Kristiansson; [2020]
  Nyckelord :Hospital; Literature review; Nurse; Threats and Violence; Hot och våld; Litteraturöversikt; Sjuksköterska; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personal inom hälso- och sjukvården löper en större risk att utsättas för hot och våld på grund av direktkontakt med människor. Den senaste tiden inom den svenska hälsooch sjukvården har det skett en ökning av hot och våld. En majoritet av sjuksköterskor har varit utsatta för hot och våld. LÄS MER

 4. 4. Hot och våld på somatisk akutmottagning : en litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Mohammad Mustafa; Maria Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :Hot; våld; sjuksköterska; akutmottagning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld inom sjukvården är ett växande problem och beskrivs som en avsiktlig muntlig eller fysisk handling som leder till fysisk eller psykisk skada hos en annan människa. Akutmottagningen beskrivs som den mest drabbade avdelningen och sjuksköterskan som den mest utsatta yrkesgruppen. LÄS MER

 5. 5. Aggressivitet på akutmottagningar – en del av arbetet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Oliver Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Experience; nurse; the Bergen model; threat; violence; Bergenmodellen; hot; sjuksköterska; upplevelse; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld inom vård och omsorg skapar fysiska, psykiska och ekonomiska problem för de inblandade, arbetsplatsen och samhället. Akutsjukvården är ett av de mer drabbade vårdområdena. Syfte: Litteraturöversiktens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hot och våld på akutmottagningar. LÄS MER