Sökning: "sjuksköterska och munvård"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden sjuksköterska och munvård.

 1. 1. Munvård för patienter med huvud-och halscancer som genomgår onkologisk behandling, med fokus på egenvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Fredriksson; Hanna Taranger; [2019-08-07]
  Nyckelord :Munvård; huvud-och halscancer; onkologisk behandling; biverkningar; egenvård; sjuksköterska; personcentrering;

  Sammanfattning : Patienter med huvud- och halscancer som genomgår onkologisk behandling kan få en påverkan på deras livskvalitet. Biverkningar i munhålan relaterat till strålbehandling är vanligt och en av de allvarligaste biverkningarna är oral mukosit som drabbar cirka 80% av patienterna. LÄS MER

 2. 2. Varför är munvård en försummad omvårdnadsåtgärd? : En integrerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Klara Andersson; Monia Hassan; [2019]
  Nyckelord :Faktorer; hälso- och sjukvård; integrerad litteraturstudie; munvård; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Munhälsan är en viktig grundläggande del i individens hälsa och välbefinnande. Regelbunden munhygien ger en bättre självkänsla samt god livskvalité oavsett ålder eller kön. Inom hälso- och sjukvården stöter sjuksköterskan på många som är i behov av stöd gällande munvård. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskans tillvägagångssätt, delaktighet och dokumentation vid utförande av munvård : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Susanne Holmgrene; Anna-Karin Strömmer; [2015]
  Nyckelord :oral care; intensive care; nurse; conducting; participation; documentation; questionnaires; munvård; intensivvård; sjuksköterska; tillvägagångssätt; delaktighet; dokumentation; enkätstudie;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom intensivvårdsområdet har visat att ej adekvat utförd munvård kan leda till allvarliga livshotande sjukdomar. Det är av därför av vikt att munvård utförs enligt gällande rekommendationer och följer evidensbaserad forskning. LÄS MER

 4. 4. Bristfällig munvård, en riskfaktor för pneumoni hos äldre vårdtagare - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Bilqis Lali Salihi; Emma Melin; [2014]
  Nyckelord :Bristfällig munvård; Mikroorganismer; Pneumoni; Sjuksköterska; Äldre vårdtagare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pneumoni är en infektion i lungvävnaden som orsakas av bakterier, virus, svamp eller av andra mikrober. Pneumoni är en vanlig och kostsam sjukdom som orsakar en betydande sjuklighet och dödlighet bland den äldre befolkningen. Munhålan har länge misstänkts vara en källa för mikroorganismer som orsakar pneumoni. LÄS MER

 5. 5. Vem tar hand om munnen? : Sjuksköterskor och patienters perspektiv på munhälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Vanessa Gustafsson; Sofia Mårtensson; [2011]
  Nyckelord :Nurse; oral health; patient; well-being; Munhälsa; patient; sjuksköterska; välbefinnande;

  Sammanfattning : Munnen är en viktig del av kroppen, men trots det så blir den lätt skild från övriga kroppen och placerad i en egen kategori. Komplikationer kan uppstå om inte munvården sköts och därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om munhälsa. LÄS MER