Sökning: "sjuksköterska svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden sjuksköterska svenska.

 1. 1. Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Dellgren; Louise Olsson- Öhrn; [2022]
  Nyckelord :nurse; experience; palliative care; home health care; sjuksköterska; upplevelse; palliativ vård; hemsjukvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete - omvårdnad, 15hp Författare: Helena Dellgren & Louise Olsson-Öhrn Handledare: Ingela Leibring Examinerande lärare: Brian Unis Examinator: Karin Josefsson Sidor: 27 s., exklusive bilagor Datum för examination: 2022-01-12 Svenska nyckelord: sjuksköterska, upplevelse, palliativ vård, hemsjukvård Introduktion: Palliativ vård i hemsjukvården är en vårdform som allt fler människor väljer. LÄS MER

 2. 2. Triage på akutmottagning : Ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Thanthita Taludgam; Filippa Edlund; [2022]
  Nyckelord :Akutmottagning; Sjuksköterska; Patientsäkerhet; Triage;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Triage är ett bedömningsinstrument som används för att genomföra prioriteringar av patienter inom svenska akutmotagningar. Prioriteringarna av patienerna utförs av sjuksköterskor och målet att ge rätt vård till patienter, samt patientsäkerhet skall upprätthållas. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att använda patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Fager; Maria Modig; [2022]
  Nyckelord :Patientrapporterade utfallsmått; Sjuksköterska; Palliativ vård; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja livskvalitén för patienter och närstående som lever med en obotlig sjukdom. Den bygger på ett förhållningssätt där människan ses som en helhet vars existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov bör tillgodoses. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att använda patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ebba Fager; Maria Modig; [2022]
  Nyckelord :Patientrapporterade utfallsmått; Sjuksköterska; Palliativ vård; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja livskvalitén för patienter och närstående som lever med en obotlig sjukdom. Den bygger på ett förhållningssätt där människan ses som en helhet vars existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov bör tillgodoses. LÄS MER

 5. 5. Trycksårspreventionsarbetet inom sjukhusvården - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Joachim Thidé; Evelina Norberg; [2022]
  Nyckelord :Pressure ulcer; Pressure ulcer prevention; Obstacler; Barriers; Knowledge; Lack of knowledge; Organization; Organizational factors; Patients; Practise; Registered nurse; Assistant nurse; Nursing staff; Hospital; Litterature review; Trycksår; Trycksårsprevention; Hinder; Kunskap; Kunskapsbrist; Organisation; Organisatoriska faktorer; Patienter; Utförande; Sjuksköterska; Undersköterska; Vårdpersonal; Sjukhus; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår definieras som ett sår orsakat av ischemi i vävnaden och kan indelas i olika kategorier. I Sverige beräknades omkring 11% av alla patienter utveckla sjukhusförvärvade trycksår och beräknas kosta runt 450 miljoner svenska kronor avseende förlängda vårdtider inom somatisk specialistvård. LÄS MER