Sökning: "sjuksköterskans förbättring"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans förbättring.

 1. 1. Livets Brytpunkt : Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av när vården övergår från kurativ behandling till palliativ vård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Akvile Drungaite; Christine Larsson; [2018]
  Nyckelord :End-of-life care; Intensive Care Unit; Nursing Care; Qualitative Interview study; Relatives; Intensivvård; kommunikation; kvalitativ intervjustudie; omvårdnad; palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter med livshotande tillstånd med hopp om förbättring i en högteknologisk miljö. Trots detta avlider det cirka 10% av intensivvårdspatienter årligen i Sverige. De livsuppehållande behandlingar som ges är ofta invasiva och smärtsamma. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans inställning till patienter med substansmissbruk inom somatisk hälso- och sjukvård. : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Hofmann; Patricia Orrego; [2018]
  Nyckelord :Substansmissbruk; Inställning; Sjuksköterska; Somatiska hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Bakgrund Substansmissbruk är en växande folksjukdom. Personer med ett substansmissbruk drabbas ofta av sjukdomar och skador till följd av sitt missbruk och är därför en vanligt förekommande patientgrupp inom den somatiska hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar följsamhet till riktlinjer i arbetet med vårdrelaterade infektioner : -   En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Anna Lemon; Sara Lundmark; [2017]
  Nyckelord :Faktorer; Följsamhet till riktlinjer; Hälso- och sjukvårdspersonal; Litteraturöversikt; Vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner, som kan uppkomma vid behandling eller sjukhusvistelse, leder till stora kostnader för samhället samt ett stort lidande för de drabbade patienterna. Följsamhet av riktlinjer gällande basala hygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal kan reducera spridning av VRI. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad bortom tvåkönsnormen : En kvalitativ studie med fokusgrupper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Moa Andersson; Jenny Löyttynen; [2017]
  Nyckelord :transgender person; registered nurse; nursing care; communication; knowledge; transperson; sjuksköterska; omvårdnad; kommunikation; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svensk och internationell forskning berörande transpersoners hälsa och livssituation visar att diskriminerande behandling av transpersoner sträcker sig över så gott som alla samhällsinstitutioner. Diskriminering av transpersoner i hälso- och sjukvård är ett allvarligt problem som resulterat i en misstro till och ett undvikande av att söka hälso- och sjukvård bland transpersoner. LÄS MER

 5. 5. BVC sjuksköterskors erfarenheter och reflektioner av att arbeta med barn som misstänks fara illa : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristin Persson; Kristina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Child abuse; child health care nurse; experiences; notification; Barn som far illa; barnavårdcentralsjuksköterska; erfarenheter; orosanälan;

  Sammanfattning : Bakgrund:​ Barnhälsovården har ett stort ansvar att upptäcka och stödja barn som misstänks fara illa. Barnavårdscentral (BVC) sjuksköterskans främsta uppgift är att främja barns hälsa och utveckling, tidigt identifiera problem, förebygga ohälsa hos barn samt ge föräldrastöd. LÄS MER