Sökning: "sjuksköterskans känslor i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans känslor i palliativ vård.

 1. 1. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Fritz; Daniel Hällström; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home; Next of kin; Nursing; Palliative care; Relationship; Hemmet; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Relation; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner människor runt om i världen är i behov av palliativ vård varje år. LÄS MER

 2. 2. Existentiella samtal vid livets slut - Sjuksköterskans erfarenheter : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jenny Westling; Patricia Bergman; [2021]
  Nyckelord :Erfarenheter; Existentiella samtal; Mellanmänskliga relationer; Omvårdnad; Palliativ vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ omvårdnad syftar till att lindra lidande och det är många patienter som är i behov av vård i livets slut. Travelbee menar att alla patienter är unika och att sjuksköterskan ska anpassa omvårdnaden efter den enskilda patienten. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors syn på sitt omvårdnadsansvar i vården av patienter i livets slutskede på sjukhus : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Kristensson; Ingrid Maechel; [2021]
  Nyckelord :Acute care setting; End of life care; Hospital; Nursing role; Palliative care; Responsibility; Akut vårdkontext; Ansvar; Palliativ vård; Sjuksköterskans roll; Sjukhus; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården syftar till att främja bästa möjliga livskvalitet för människor drabbade av obotlig, livshotande sjukdom. För att den sista tiden i livet ska bli så bra som möjligt för patienter och närstående krävs en helhetssyn på människan där hänsyn tas till både fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och att vården ges utifrån patientens önskemål. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda vuxna palliativa patienter: En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Damilola Bolarinwa; Manal Nabhani; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; Livets slutskede; Sjuksköterska; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 90 000 personer dör årligen i Sverige och mellan 70 000–75 000 anses ha behov av palliativ vård. Syftet med palliativ vård är att lindra lidande och främja livskvaliteten för både patienten och närstående. LÄS MER

 5. 5. Palliativ vård i hemmet – anhörigvårdares upplevelser : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lina-Li Carlsson; Emma Jonsson; [2020]
  Nyckelord :anhörigvårdare; KASAM; litteraturöversikt; palliativ vård; upplevelser; vård i hemmet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges när bot inte längre är möjligt och fokus går ut på att lindra symtom och lidande för att göra den sista tiden i livet så värdig som möjligt. Sjuksköterskan med sin profession står i fokus av vården i nära relation till familjen för att tillsammans finna mening. LÄS MER