Sökning: "sjuksköterskans känslor i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans känslor i palliativ vård.

 1. 1. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Fritz; Daniel Hällström; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home; Next of kin; Nursing; Palliative care; Relationship; Hemmet; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Relation; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner människor runt om i världen är i behov av palliativ vård varje år. LÄS MER

 2. 2. Existentiella samtal vid livets slut - Sjuksköterskans erfarenheter : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jenny Westling; Patricia Bergman; [2021]
  Nyckelord :Erfarenheter; Existentiella samtal; Mellanmänskliga relationer; Omvårdnad; Palliativ vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ omvårdnad syftar till att lindra lidande och det är många patienter som är i behov av vård i livets slut. Travelbee menar att alla patienter är unika och att sjuksköterskan ska anpassa omvårdnaden efter den enskilda patienten. LÄS MER

 3. 3. Att vårda vid livets slut : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse av att vårda i livets slutskede på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Ellen Andersson; Linda Denckert; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; livets slutskede; palliativ omvårdnad; upplevelse; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inledningsvis beskrivs den palliativa vårdens historia och dess utveckling sedan 1900-talet. Palliativ vård utgår ifrån fyra hörnstenar som är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. LÄS MER

 4. 4. Livet, döden och existensen : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Paola Castro Echeverri; Sandra Rydberg; [2021]
  Nyckelord :existentiell stöd; döden; omvårdnad; upplevelser; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov enligt WHO. Vid palliativ vård väcks frågeställningar, tankar och känslor hos såväl patienten som hos hennes anhöriga. En del av omvårdnaden är att försöka uppfatta och försöka förstå när en patient har existentiella frågor. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors syn på sitt omvårdnadsansvar i vården av patienter i livets slutskede på sjukhus : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Kristensson; Ingrid Maechel; [2021]
  Nyckelord :Acute care setting; End of life care; Hospital; Nursing role; Palliative care; Responsibility; Akut vårdkontext; Ansvar; Palliativ vård; Sjuksköterskans roll; Sjukhus; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården syftar till att främja bästa möjliga livskvalitet för människor drabbade av obotlig, livshotande sjukdom. För att den sista tiden i livet ska bli så bra som möjligt för patienter och närstående krävs en helhetssyn på människan där hänsyn tas till både fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och att vården ges utifrån patientens önskemål. LÄS MER