Sökning: "sjuksköterskeperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet sjuksköterskeperspektiv.

 1. 1. Barn och ungdomars upplevelse av att vårdas på barnmedicinsk vårdavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennifer Larsson; Therese Sand; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barnmedicin; barnets upplevelse; delaktighet; miljö; rädsla och oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centralt i barn och ungdomssjukvård är barncentrering och det är viktigt att barn och ungdomar får vara delaktiga i sin vård och behandling. Tidigare studier beskriver ofta att sjukhusvård är en ångestladdad upplevelse för yngre barn ur ett föräldra- eller sjuksköterskeperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av hur vårdkvaliteten påverkas av språkbarriärer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jonna Bengtsson; Riwas Kavan; [2020]
  Nyckelord :Språkbarriär; personcentrerad vård; vårdkvalité; kommunikation; språk; tolk; sjuksköterskeperspektiv; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur språkbarriärer påverkar kvaliteten i vården. Bakgrund: Under ett århundrade där globalisering är en större del än någonsin blir språkbarriärer ett allt mer aktuellt problem, inte minst inom vården där kommunikation är en vital del för vårdkvalitet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av hur icke-verbal kommunikation påverkar vårdrelationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Adrian Nilsson; Oscar Sehlin; [2020]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; Kommunikation; Vårdrelation; Sjuksköterska; Omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den verbala kommunikationen förmedlar budskap, den icke-verbala kommunikationen förmedlar information om budskapen och kan antingen förstärka eller motsäga det som sägs verbalt. Genom att använda icke-verbal kommunikation anpassad efter mottagaren kan den icke-verbala kommunikationen utgöra ett hjälpmedel, istället för ett hinder, för vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. Kvinnohälsa och hygienhantering i samband med menstruation i Ilembula, Tanzania – ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Peterson; Tove Sellius; [2019-08-01]
  Nyckelord :kvinnohälsa; hygienisk menstruationshantering; omvårdnad; Ilembula; Tanzania;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många flickor i Tanzania startar sin menstruationsdebut oinformerade, oförberedda och utan stöd. Kvinnor och flickor tvingas hantera sin menstruation utan varken tillgång till adekvata mensskydd eller information om detta ämne vilket leder till förödande konsekvenser för deras hälsa, välbefinnande och livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård i praktiken: Identifiering avbarriärer ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Bohlin; Eleonore Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barriers; Implementation; Nurse s role; Partnership; Person-centered care; Barriärer; Implementering; Partnerskap; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att en vård som bygger på en personcentrerad grund bidrar till en högre kvalitet av vården och har en positiv påverkan på patienter samt hälso- och sjukvårdsprofessionen. Samtidigt pekar studier på att hälso- och sjukvården står inför en mängd utmaningar för att kunna införa ett personcentrerat förhållningssätt i den dagliga vården. LÄS MER