Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Yrkesverksamma och blivande sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa och sjukdom : Faktorer som kan påverka omvårdnaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Tara Ahmad Yousif; Sanne Ludvigsson; [2017]
  Nyckelord :Mental Illness; Nurse-Patient Relation; Attitude of Health personnel; Nursing; Psykisk ohälsa; Sjuksköterska-patientrelationer; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa och sjukdom är vanligt förekommande i Sverige, tidigare studier har visat att personer med psykisk ohälsa eller sjukdom löper större risk att drabbas av somatiska sjukdomar jämfört med den generella populationen. Det förekommer att dessa patienter upplever stigmatisering i så väl samhället i stort som inom hälso- och sjukvården, vilket kan medföra risk för bristfällig omvårdnad av denna patientgrupp inom den somatiska vården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter i studentsal

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mikael Borgenstål; [2015]
  Nyckelord :Peer-learning; Student ward; Preceptorship; Nursing; Experiences; Qualitative method; Peer-learning; Studentsal; Handledning; Sjuksköterska; Upplevelser; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDet senaste årtiondet har antalet utbildningsplatser på kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap successivt ökat på landets högskolor och samtidigt har sjukhusen haft svår att tillsätta vakanta sjukskötersketjänsterna. Studentsalar har implementerats på utvalda vårdavdelningar med både pedagogiska avsikter och med avsikt att skapa platser för de sjuksköterskestuderande vid deras verksamhetsförlagda utbildning. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskestudenters skattade upplevelser av lärandemiljön före och efter inrättandet av Kompetenscentrum

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Elisabeth Fredborg; Karin Raninen Jansson; [2014]
  Nyckelord :Relationship; clinical learning environment; nursing students; feedback loop; Relation; klinisk lärandemiljö; sjuksköterskestuderande; återkoppling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har allt fler kliniska träningscentra för färdighetsträningetablerats för att möjliggöra en trygg och säker lärandemiljö med simuleringsmöjligheter förstuderande och personal. Klinisk färdighetsträning är en viktig del i sjuksköterskeutbildningenvid Högskolan Dalarna (HDa) där lärandemiljön på Kompetenscentrum (KC) kan bidra till enförbättring av lärandemiljön i den kliniska färdighetsutbildningen. LÄS MER

 4. 4. Kampen om kompetensen - sjuksköterskestudenters syn på vad som är viktigt hos arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linèa Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :arbetssituation; arbetsgivare; sjuksköterskor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stora pensionsavgångar de närmaste åren kommer att leda till större efterfrågan av sjuksköterskor i framtiden. I dagsläget ser det ut att kunna bli brist på sjuksköterskor då det inte finns tillräckligt för att fylla den framtida efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKOR OCH SJUKSKÖTERSKESTUDERANDE I VÅRDEN AV HEPATIT B OCH C PATIENTER

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Christoffersen; Jenny Borglund; [2014]
  Nyckelord :Attityder; Kunskaper; Hepatit B; Hepatit C; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBV och HCV tillhör gruppen blodburna smittor, och är ett världshälsoproblem. Enligt smittskyddslagen klassas de som allmänfarliga sjukdomar, och det finns även kliniska riktlinjer och förhållningsregler gällande omvårdnad av dessa patienter. LÄS MER