Sökning: "sjuksköterskors erfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 1824 uppsatser innehållade orden sjuksköterskors erfarenheter.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER

 2. 2. Allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Karlsson; Sarah Palm Bertilsson; [2023]
  Nyckelord :Children; Experiences; Nurse; Palliative care; Barn; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta barn med livshotande sjukdom är något sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård kan ställas inför. De följer då barnet och deras närstående från diagnostisering av livshotande sjukdom tills att barnet tar sitt sista andetag. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av vårdkontakten med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Brickner; Cornelia Christensen Nornberg; [2023]
  Nyckelord :Nurses; Intimate partner violence; Experience; Sjuksköterskor; Våld i nära relation; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt hälsoproblem som under de senaste åren ökat. När en människa blir utsatt för våld i en nära relation kan konsekvenserna bli så pass allvarliga att sjukhusvård krävs. Våldet kan orsaka lidande för människan ur flera dimensioner. LÄS MER

 4. 4. “Sånt man lär sig underarbetets gång” : En fenomenologisk studie av sjuksköterskans praktiska kunskap i de komplexa omvårdnadssituationerna

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Tiina Pyykkö Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Nurse; experiences of; tacit knowledge; Sjuksköterska; erfarenheter; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Patienterna blir allt äldre och deras komplexa akuta och kroniska ohälsotillstånd kräver specifik bedömning och vård av omvårdnadspersonalen. Utveckling av sjuksköterskans praktiska yrkeskunskap är en lång process samtidigt som nya sjuksköterskor upplever att klyftan mellan teori- och praktisk kunskap är stor. LÄS MER

 5. 5. Hur får vi våldsutsatta kvinnor att berätta? : En litteraturöversikt över sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Fahlén; Madeleine Puusepp; [2023]
  Nyckelord :Comprehension; culture; litterature review; obstacles; possibilities; screening; Förståelse; hinder; kultur; litteraturöversikt; möjligheter; screening;

  Sammanfattning : Background: Domestic violence occurs in many forms and is a public health problem all over the world. Many women described the importance of how they are received by nurses when they seek medical care for the violence. Trust, empathy and a feeling of safety were things women described as mostly valuable. LÄS MER