Sökning: "sjuksköterskors upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 1274 uppsatser innehållade orden sjuksköterskors upplevelser.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskorsupplevelser av sitt första arbetsår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Imman Ali; Jessica Bagge; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerade sjuksköterskor; första året; omvårdnad; övergångsprocessen.;

  Sammanfattning : Att gå från student till nyutexaminerad sjuksköterska kan upplevas som en chock ochför många kan det vara svårt att göra kliniska bedömningar och påvisa kliniskkompetens inom yrket. Det kan vara svårt att ta det nya ansvaret och arbetapatientsäkert då steget från student till sjuksköterska kan vara utmanande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennie Gustafsson; Tommie Ohtamaa; [2020]
  Nyckelord :dementia; experiences; literature review; nurses; residential care; demens; litteraturöversikt; sjuksköterskor; särskilt boende; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en progressiv försämring av hjärnans nervceller som leder till att kognitiva funktioner blir nedsatta. Antal människor som drabbas av en demenssjukdom ökar konstant och kommer att ha fördubblats till år 2050. Sjuksköterskan har en viktig roll och det är att leda och ansvara för omvårdnadsarbete. LÄS MER

 3. 3. En utmaning - Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med Diabetes Mellitus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sanna Larsson; Ellen Dalberg; [2020]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus; sjuksköterskor; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det sociala stödet på intensiven : Att hantera stressande omvårdnadssituationer med hjälp av socialt stöd   En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser av stöd på intensivvården

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Erik Diaz Milla; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskor; intensivvårdsavdelningar; socialt stöd;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte sjuksköterskors upplevelse av socialt stöd på intensivvårdsavdelningar. Deltagarna i studien var fem stycken sjuksköterskor mellan 23-62 år och hade mellan 2-40 års arbetserfarenhet. Samtliga av deltagarna arbetade på en intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av omvårdnad när deras barn vårdas på sjukhus - En litteraturöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sanna Fredheim; Josefin Söderberg; [2020]
  Nyckelord :experiences; hospital care; literature review; nursing care; parents; föräldrar; litteraturöversikt; omvårdnad; sjukhusvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrars syn på omvårdnad styrs av känslor och skiljer sig mot sjuksköterskors syn på omvårdnad, som styrs av rutiner, arbetsstruktur, ideologiskt engagemang och den dagliga verksamhetens förutsättningar. Den skilda synen på omvårdnad orsakar lätt missförstånd och barriärer mellan föräldrar och sjuksköterskor som kan försämra föräldrars upplevelse av omvårdnad. LÄS MER