Sökning: "sjukskrivningar samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden sjukskrivningar samhället.

 1. 1. Personlighet och arbetsrelaterad utmattning : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Work-related fatigue; personality; the five-factor model; the Big Five; Arbetsrelaterad utmattning; personlighet; femfaktormodellen; Big Five;

  Sammanfattning : Mental illness as a part of work-related fatigue may in some cases lead to longperiods of sick leave. This in turn often has major consequences for the individual, the workorganisation and the society. Present study examines the relationship between personality andwork-related fatigue. LÄS MER

 2. 2. Återgång till arbete : En undersökning om sjukskrivnas upplevelser av det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Kronvall; Ann Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; sjukskriven; rehabilitering; vägledning; återgång till arbete;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar i Sverige är ett aktuellt samhällsproblem som orsakar stora kostnader och mänskligt lidande för de drabbade. Sjukskrivnas situation påverkas av både personliga och kontextuella faktorer vilket medför utmaningar i deras återgång till arbete. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans upplevelser av telefonrådgivningssamtal på vårdcentral med patienter med psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Hannah Björkman; Veronica Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; telefonrådgivningssamtal; psykisk ohälsa; primärvården; upplevelser; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Psykisk ohälsa är en av de största hälsoutmaningarna i Europa idag avseende prevalens, sjukdomsbörda och funktionsnedsättning. I Sverige ökar sjukskrivningarna orsakade av psykisk ohälsa och vid alla sjukskrivningar som varar längre än 14 dagar är psykisk ohälsa orsak till hälften. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av resiliens vid arbetsrelaterad stress : En allmän litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Andersson; Denise Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Coping; Nurse; Occupational stress; Resilience; Stress management; Arbetsrelaterad stress; Coping; Sjuksköterska; Stresshantering; Resiliens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett av de yrken där sjukskrivningar är vanligt förekommande. I sitt arbete möter sjuksköterskan både utmanande och påfrestande situationer som i längden kan bidra till ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Kroppen som redskap på vägen mot självkännedom : En kvalitativ studie om fysioterapeuters erfarenheter av Basal Kroppskännedom vid utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Sofia Hedblad; Sara Engström; [2021]
  Nyckelord :Basal Kroppskännedom; utmattningssyndrom; fysioterapi; behandlingsmetod; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag står utmattningssyndrom och stressrelaterade diagnoser för 66% av alla psykiatriska sjukskrivningar. Diagnosen skapar stort lidande för individen med aktivitetsbegränsningar som följd och leder till långa sjukskrivningar och stora kostnader för samhället. LÄS MER