Sökning: "sjukvårdens kallelse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sjukvårdens kallelse.

  1. 1. Från verksamhet till mottagare: en fallstudie av sjukvårdens kallelser

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

    Författare :Maria Källqvist; [2016]
    Nyckelord :kallelse; cellprovskallelse; textanalys; kritisk diskursanalys; visuell analys; modelläsare; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Målet med uppsatsen är att studera hur en välfungerande kallelsemall kan se ut samt att studera processen att ta fram en ny kallelse. Metoden som används är textanalys med kritisk diskursanalys som teoretisk ram. LÄS MER