Sökning: "skäl ill att små"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skäl ill att små.

  1. 1. Tillräknelighet - en förutsättning för brott?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Helena Westesson Bexéus; [2015]
    Nyckelord :straffrätt; tillräknelighet; psykiskt störda lagöverträdare; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Mentally disordered offenders have always been treated differently by the criminal justice system. In most countries the law requires that the accused is sane to be considered accountable for his or her actions. Accountability, in this context, means that you know what you are doing and that you are able to control your actions. LÄS MER