Sökning: "skärmtid"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet skärmtid.

 1. 1. AI I FÖRSKOLAN En fallstudie om användningen av AI-verktyget Laiban och dess påverkan på förskoleverksamheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Annie Adelgren; Tove Andersson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Laiban; förskolan; artificiell intelligens AI ; digitala verktyg; skärmtid; barn; barncentrerad AI;

  Sammanfattning : Dagens samhälle genomsyras av digitaliseringen och verksamheter behöver anpassas till den nya omvärlden. Verksamheter som inte reformerar utifrån digitaliseringen riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap och därav behöver även förskolan anamma digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av en grupp studenters arbetsmiljö - en kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Daniel Almendares Sköldh; Linnea Helli; [2023]
  Nyckelord :Studenter; Ergonomi; Skärmtid; Muskuloskeletala besvär; Tvärsnittsstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna text diskuterar universitetsstudenters stillasittande och dess koppling till ökad skärmtid. Studier visar att 8 timmars dagligt stillasittande, speciellt med bärbara datorer, ökar risken för muskuloskeletala och kardiovaskulära problem. Statiskt muskelarbete under skärmtid kan leda till trötthet och nedsatt funktion. LÄS MER

 3. 3. Barnhälsovårds-sjuksköterskors erfarenhet av hur skärmtid påverkar barns utveckling : En empirisk kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Ejebring; Ida Leremar; [2023]
  Nyckelord :Children; Child health; Child health nurses´; development; screentime; Barn; Barnhälsovård; Barnhälsovårdsjuksköterska; skärmtid; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Små barn spenderar allt mer tid framför digitala skärmar. Enligt WHO:s riktlinjer rekommenderas ingen skärmtid för barn under två år. Folkhälsomyndigheten saknar riktlinjer angående skärmtid, de anser att samtida forskning inte uppnått tillräckligt tydliga slutsatser. LÄS MER

 4. 4. HUR SER POJKARS OCH FLICKORS MÅENDE UT NÄR DET KOMMER TILL ÅNGEST OCH DEPRESSION? : Och finns det eventuellt några skillnader?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Almer Brodde; [2023]
  Nyckelord :Ångest; depression; gymnasieungdomar; skärmtid; stillasittande; könsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på om det bland gymnasieungdomar finns en skillnad mellan flickor och pojkars mående när det kommer till ångest och depression, samt att se om deras vanor skiljer sig åt när det gäller stillasittande och skärmtid. Studien omfattade 145 elever på en gymnasieskola i Jämtland vilka fick svara på en rad frågor om sitt mående och livsstil. LÄS MER

 5. 5. Barn och ungdomars psykiska hälsa i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Evelina Ramstedt; Elin Holm Sundqvist; [2023]
  Nyckelord :Children; Youths; School; Mental health; Mental illnes; Stress; Barn; Ungdomar; Skola; Psykisk hälsa; Psykisk ohälsa; Stress;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie. Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och ungdomar idag, även kraven i skolan och i samhället har ökat. Sociala medier och barns ökande skärmtid har också en negativ inverkan på barn och ungdomars psykiska mående. LÄS MER