Sökning: "skönhetsideal i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden skönhetsideal i skolan.

 1. 1. Elevers syn på omklädningsrummet i samband med lektioner i idrott och hälsa : En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Victor Johansson; Julia Luzzana; [2020]
  Nyckelord :omklädningsrum; omklädningsrummet; ombyte i skolan; ombyte; idrottsundervisning; skolan; gymnastik; idrott och hälsa; trygghet i skolan; trygghet omklädningsrum; idrott och hälsa omklädningsrum; duschtvång; mobbning; sociala medier; skönhetsideal i skolan; sociala medier i skolan; mobbing;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med studien har varit att undersöka elevers erfarenheter och upplevelser av omklädningsrummet i samband med lektioner i idrott och hälsa. Frågeställningarna som studien varit avsedd att svara på är:  Vad har elever för upplevelser av omklädningsrummet? Vad anser eleverna kan skapa en trygg miljö i samband med ombyte och dusch? På vilket sätt upplever elever att lärare arbetar för en trygg miljö i omklädningsrummet? Metod  För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ intervjumetod använts. LÄS MER

 2. 2. Illuminationer. 1900-talets kvinnor och män i historieämnets läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Möllerström; [2019]
  Nyckelord :bildanalys; föreställningar; genus; historia; jämställdhet; normer; lgr11; kvinnor; män; läroplan; styrdokument; läroböcker;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har flera undersökningar påvisat att det, i strid med skolans styrdokument, råder stor ojämställdhet i de läroböcker som används på högstadiet. Genusforskningen konstaterar att skolan konserverar normer och föreställningar om hur kvinnor och män ska vara, verka och se ut. LÄS MER

 3. 3. ”Att må bra, det kan man ta senare…” : En studie om ungdomars syn på psykisk hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Therese Josefsson; Johanna Carlsson; [2015]
  Nyckelord :Youth; mental illness; mental health; gender theory perspective; Ungdomar; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; könsteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur ungdomar resonerar kring psykisk hälsa och ohälsa och hur de främjar sin psykiska hälsa. Deras svar analyserades utifrån ett könsteoretiskt perspektiv. Vår studie har genomförts med en kvalitativ ansats och data har samlats in med hjälp av fokusgruppsintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Flickor och stress : En studie om hur unga flickor uppfattar stress i skolan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anneli Wolauz; [2013]
  Nyckelord :stress; flickor; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur flickor i årskurs 7 upplever stress i skolan och vad de anser att lärare, och skolan i allmänhet, kan göra för att motverka detta. Studien bygger i huvudsak på kvalitativ insamlad data i form av intervjuer, men även på kvantitativ insamlad data i form av en enkätundersökning. LÄS MER

 5. 5. Bantning och ätstörningar hos ungdomar i årskurs sex i två orter i skåne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :emma stenfell; [2010]
  Nyckelord :ätstörningar; bantning;

  Sammanfattning : AbstractArbetets art: C – uppsats i Barndoms- och ungdomsvetenskapSidantal: 32Titel: Ätstörningar hos ungdomar i årskurs sex i två orter i SkåneFörfattare: Emma StenfellHandledare: Ann-Sofi RåstamDatum: 2006-06-08Bakgrund: Medierna påverkar oss människor mycket. Ett budskap som förmedlas är de kroppsideal som råder idag. LÄS MER