Sökning: "skönlitterär analys"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden skönlitterär analys.

 1. 1. Att lösa eller att läsa? : En kvalitativ studie om svensklärares upplevelser av sambandet mellan skönlitterär läsning i skolan och goda läsupplevelser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Gustafsson; Hampus Dietrichsson; [2020]
  Nyckelord :Läsupplevelse; läsning; skönlitteratur; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, genom intervjuer med tre gymnasielärare i svenska, undersöka hur lärarna upplever sin undervisning och sambandet mellan skönlitterär läsning och goda läsupplevelser. Unga läser allt mindre skönlitteratur och skolan kan ses som ungas främsta arena för läsning av skönlitteratur. LÄS MER

 2. 2. Materialitet och grafisk form i de svenska utgåvorna av the Vicar of Wakefield. En bibliografisk formanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Kristina Hedh Gallant; [2019]
  Nyckelord :Bokhistoria; bibliografi; formanalys; typografi; grafisk formgivning; bokformgivning; bokens materialitet; skönlitterär utformning; tryckeri; bokmarknad; förlag; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Genom att utföra en bibliografisk formanalys av de elva svenska utgåvorna av Oliver Goldsmiths roman The Vicar of Wakefield, publicerade mellan 1782 och 1970, har jag undersökt det grafiska uttrycket och jämfört det med den svenska typografins utveckling under samma tid. Centralt i uppsatsen är att bokens materialitet spelar roll för hur texten uppfattas, att formen i sig är medskapande i verkets mening. LÄS MER

 3. 3. Elevers syn på skönlitterär läsning : En studie om elevers läsintresse för läsning av skönlitteratur både på fritiden och i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Wartanian; Felicia Höjman; [2019]
  Nyckelord :Läsintresse; genre; stöttning; skolbibliotek; läsförmåga; skönlitterär läsning;

  Sammanfattning : Alla elever kommer till skolan med olika erfarenheter och förutsättningar vilket kan påverka deras läsintresse. I tidigare forskning visar det att flickor har mer läsintresse än pojkar. Elever besöker sällan biblioteket på fritiden även om det visar att de uppskattar dessa besök. LÄS MER

 4. 4. Skönlitterär kanon i gymnasiets läromedel? : Analys av tre läromedel för Svenska 1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Maria Gunnevik; [2019]
  Nyckelord :läromedel; svenska; gymnasiet; centrala verk; kanon; skönlitteratur; svenskundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka skönlitteraturens funktion i läromedel i svenska och huruvida kunskapskravets term centrala verk sammanfaller med kanoniserad litteratur. Specifikt har tre läromedel som säger sig täcka hela gymnasiekursen Svenska 1 undersökts: Svenska 1 helt enkelt (2018, NA-förlag), Språket och berättelsen 1 (2015, Gleerups) samt Formativ svenska 1 (2017, Liber). LÄS MER

 5. 5. Den närvarande modern : En analys av moderskap och modrande i skönlitterär kontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Berglund; [2019]
  Nyckelord :moderskap; modrande; litteraturvetenskap; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Vilken är kvinnans roll i samhället? Är hon, även nu på 2000-talet, främst ämnad att vara en modersfigur? Den normativa tanken om att kvinna är synonymt med moder tycks vara något som fortfarande till stor del lever kvar i dagens samhälle. Men måste varje kvinna älska sina barn och vara närvarande i deras liv?De tre böcker jag valt att undersöka i min uppsats behandlar alla på ett eller annat sätt den närvarande modern. LÄS MER