Sökning: "skönlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 1412 uppsatser innehållade ordet skönlitteratur.

 1. 1. Moder, trälinna eller sköldmö? : en undersökning av vikingakvinnans roll i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Susanne Fogelström; [2023]
  Nyckelord :Viking age; Gender archaeology; popular culture; androcentrism; gender constructions; intersectionality; Vikingatid; Genusarkeologi; populärkultur; androcentrism; genuskonstruktioner; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur vikingakvinnan framställs i två stora populärkulturella medier. Detta för att närmare förstå vilken bild som förmedlas via film och skönlitteratur, och i förlängningen vad som når den stora publiken. LÄS MER

 2. 2. Andraspråkselevers attityder till skönlitteratur med multietniskt ungdomsspråk respektive standardsvenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Josefin Sehmi; Sanna Sardar Muhamad; [2023]
  Nyckelord :Multietniskt ungdomsspråk; igenkänning; matchning; språkattityder; språkstilar; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar attityder till språkstilarna multietniskt ungdomsspråk och standardsvenska i skönlitteratur utifrån ett andraspråksperspektiv och ett elevperspektiv. Skönlitteratur har en betydande roll för språkutvecklingen, men samtidigt minskar läslusten hos ungdomar allt mer. LÄS MER

 3. 3. Hyperfart till läsning? : En kvantitativ studie i skönlitterära hypertexters plats i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jacob Skog; Niclas Larsson; [2023]
  Nyckelord :Hypertext; motivation; reading comprehension; Choose your own adventure; gamification;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hypertextuell skönlitteratur och dess inverkan på viktiga aspekter i läsutvecklingen hos lågstadieelever. Detta utförs genom en kvantitativ enkätundersökning i sex klasser i årskurs 3. LÄS MER

 4. 4. "Kommer de att vilja läsa detta?" : - en studie över lärares resonemang kring skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Josefin Fermfelt; Emma Hansson; [2022]
  Nyckelord :Litteraturval; lärares resonemang; läsning; skönlitteratur; svenskämnet; ämnesambitioner; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare resonerar kring skönlitteratur och skönlitterär läsning, samt att utifrån resonemangen synliggöra deras ämnesambitioner. Studien genomfördes via kvalitativa intervjuer med fyra verksamma svensklärare på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Textsamtal med skönlitteratur somspecialpedagogisk undervisningsmetod : Läsförståelse och literacy i ämnet svenska som andraspråk med elever i flerspråkiga utbildningssammanhang

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Bengtsson Anna-Karin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER