Sökning: "skönlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 1047 uppsatser innehållade ordet skönlitteratur.

 1. 1. Skönlitteratur på schemat

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annika Husak; [2019-07-02]
  Nyckelord :skönlitteratur; litteraturläsning; läroplanen; svenskämnet kursplanen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan kursplanen i svenska och lärares undervisning i svenskämnet när det kommer till skönlitteratur. Frågeställningarna som studien utgår ifrån är hur skönlitteraturens skrivs ut i kursplanen i svenska för grundskolans tidigare år, 1-3, vad fem lärare som arbetar i F-3, anser betydelsefullt för elevers lärande när det kommer till skönlitteratur samt hur kursplanens skrivningar och lärarnas åsikter förhåller sig till varandra. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur som pedagogiskt redskap : En kvalitativ studie om hur fem lärare bearbetar skönlitteratur och lässtrategier i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anneli Granqvist; Sandra Karlsson; [2019]
  Nyckelord :läromedel; läsförståelse; lässtrategier; skönlitteratur; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie berör skönlitteraturens plats i undervisningen och hur man genom den skönlitterära läsningen kan stimulera elevers läsförståelse. Studiens syfte är att undersöka hur några lärare går tillväga när de väljer skönlitterära texter till undervisningen, samt vilka lässtrategier de använder sig av för att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i klassrummet : Tankar från elever och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Carrasco; [2019]
  Nyckelord :elever; högläsning; lässtrategier; metoder; skönlitteratur och svenska;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur högläsning i år fyra, fem och sex genomförs på en skola samt lärares och elevers uppfattningar om högläsning. Metoderna som användes i undersökningen var tre observationer, tre semistrukturerade intervjuer med lärare och tre semistrukturerade intervjuer med elevgrupper. LÄS MER

 4. 4. Från läsning av skönlitterär text till skrivande av egen text : En undersökning av högstadielärares uppfattningar om skönlitteraturens relationer till elevers eget skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Josefin Landström; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; läsundervisning; skrivundervisning; högstadiet; svenska; kvalitativ metod; sociokulturell teori; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka svensklärares uppfattningar om elevers nytta av skönlitteratur i sitt eget skrivande samt hur viktigt svensklärarna tycker att det är med relationer mellan läsundervisning och skrivundervisning. Metoden som använts i undersökningen är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. ”att kliva in i en läsande värld kan vara svårt nog” – Lärares reflektioner om elevers möte med äldre skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Sandman; [2019]
  Nyckelord :föreställningsvärldar; kulturella glapp; litteraturdidaktik; litteraturpedagogik; litteraturundervisning; repertoarer; rutinisering; stöttning; subjektiv förankring; textval; transaktion; äldre skönlitteratur; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete som har syfte att undersöka lärares reflektioner gällande mötet mellan elever och äldre skönlitteratur samt hur eleverna kan stöttas i mötet. Arbetet utgår från tre frågeställningar: 1.) Hur reflekterar lärare om elevers möte med äldre skönlitteratur? 2. LÄS MER