Sökning: "sköra äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden sköra äldre.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av övergången från kurativ till palliativ vård för äldre patienter i livets slutskede på ortopedisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :John Harrysson; Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ortopedi; övergång; äldre; kurativ; palliativ; sjukhus och sjuksköterskor.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på ortopediska vårdavdelningar är äldre, multisjuka och med hög mortalitet vilket kan leda till palliativa vårdbehov. Kortare vårdtider på sjukhus påverkar patienternas mortalitet och komplikationer efter vårdtiden. Det finns brister i palliativ vård inom akutsjukvården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av att bedöma akuta tillstånd : En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marielle Falk; Snezhana Wismén; [2020]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; Beslutsstöd; distriktssjuksköterska; enkätundersökning; identifiering; vårdbehov.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen sköra äldre med komplexa vårdbehov ökar inom kommunala verksamheter. Det ställer höga krav på kompetens hos sjuksköterskan. För att snabbt och säkert kunna identifiera akut tillstånd behöver sjuksköterskan bedömningsstöd som underlättar att rätt beslut tas för att ge säker vård. LÄS MER

 3. 3. God vård hindras av medicinsk prioritering och tidsbrist : en intervjustudie med utgångspunkt i sjuksköterskors erfarenhet av att vårda sköra äldre patienter på en akutmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hrönn Gudbjartsdottir; Ida Skoglund; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskor; akutsjuksköterskor; erfarenheter; skör; äldre; akutmottagning; akutsjukvård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Vistelsetiderna på akutmottagningar i Sverige ökar. Patienter som vistas länge på en akutmottagning behöver få sina vårdbehov tillgodosedda, särskilt sköra äldre patienter eftersom de har en ökad risk att drabbas av både lidande och vårdskador. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad av äldre patienter med akut förvirringstillstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Andén; Jenny Nyström; [2019]
  Nyckelord :Nursing; confusion; methods; aged; hospital; Omvårdnad; konfusion; omhändertagande; äldre; sjukhus;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Akut förvirringstillstånd är ett vanligt neuropsykiatriskt tillstånd som främst drabbar sköra, äldre människor. När akut förvirringstillstånd väl har uppstått finns det få behandlingar tillgängliga för att minska duration och allvarlighetsgrad. LÄS MER

 5. 5. Sköra äldre patienter på akutmottagningen : hur kan omhändertagandet förbättras?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ann-Caroline Kängström; Maria Lycksander; [2019]
  Nyckelord :frail older patients; emergency department; nursing; caring; nurse; improvements; focusgroup interview; sköra äldre patienter; akutmottagning; omvårdnad; omhändertagande; sjuksköterska; förbättringar; fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige att vara 65 år eller äldre. Akutsjukvården är i dagsläget dåligt anpassad för att tillgodose de sköra äldres specifika behov. För att tillmötesgå de ökande behoven krävs nytänkande i omhändertagandet. Detta ställer stora krav på sjukvårdens kunskap om åldrandet och dess sjukdomar. LÄS MER