Sökning: "ska d"

Visar resultat 1 - 5 av 954 uppsatser innehållade orden ska d.

 1. 1. Strukturella förbättringar av en markstabiliseringsmast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Skog; [2021]
  Nyckelord :ANSYS; FEA; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; ground stabilization; CAE; CAD; ANSYS; FEM; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; markstabilisering; CAE; CAD;

  Sammanfattning : This report has examined the possibilities of stiffening and strengthening a ground stabilization mast, in a way that a small production company can manufacture. The soil stabilization technique in question is Jet-Grouting also called injection drilling, which involves drilling to the desired depth and then letting high-pressure water jets mixed with filling mass to erode the surrounding soil mass and form pillars below the ground surface. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebecka Albinsson; [2021]
  Nyckelord :fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Sammanfattning : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. LÄS MER

 3. 3. Hydrodynamic modelling of fate and transport of natural organic matter and per- and polyfluoroalkyl substances in Lake Ekoln

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Frida Ekman; [2021]
  Nyckelord :Ekoln; Natural organic matter NOM ; Total organic matter TOC ; Colour; degradation; sedimentation; photooxidation; PFAS; MIKE 3 FM; Ekoln; naturligt organiskt material NOM ; totalt organiskt kol TOC ; färg; nedbrytning; sedimentation; foto-oxidation; PFAS; MIKE 3 FM;

  Sammanfattning : Societies are facing great challenges with obtaining a good quality and quantity of drinking water in the context of climate change. Increases in natural organic matter (NOM) and per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) have been observed in lakes and drinking water the past years, which is of great concern for water treatment plants in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av kollektiv självförmåga och upplevelser av unga mäns våldsutövning i Fittja : En studie om lokalsamhällets brottsförebyggande roll

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Karima Benali; [2021]
  Nyckelord :collective efficacy; informal social control; social influence; attachment; everyday attachment; crime prevention; crime prevention role of the local community; young men; deviant behavior; deviant role; juvenile delinquency; subgroups; firearm violence; gang crime; particularly vulnerable areas; suburbs; Fittja; unorganized places; kollektiv självförmåga; informell social kontroll; social påverkan; anknytning; vardagsanknytning; brottsprevention; lokalsamhällets brottsförebyggande roll; unga män; avvikande beteende; avvikarroll; ungdomsbrottslighet; subgrupper; skjutvapenvåld; gängkriminalitet; särskilt utsatta områden; förorten; Fittja; oorganiserade platser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse social påverkan upplevs ha i förebyggande av avvikande beteende och våldsutövning samt att diskutera hur Fittjabors förhållningssätt till och erfarenheter av preventiv vuxenroll och kollektiv självförmåga under perioden 1971–2020 kan förstås teoretiskt. Teori och metod: Den teoretiska referensramen utgörs av teorin om kollektiv självförmåga med fokus på social påverkan och teorin om sociala band med fokus på vardagsanknytning. LÄS MER

 5. 5. Numerisk modellering av deformationer och portryck i en experimentdamm : Jämförelse mellan in-situmätningar och FE-simuleringar i PLAXIS 2D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Adam Sjödin; [2021]
  Nyckelord :Fully-coupled flow deformation; Embankment dam; Hardening Soil; Unsaturated conditions; Optimisation; PLAXIS; SoilTest; Triaxial test; van Genuchten; Soil-water characteristic curve; Soil-water retention curve; Saturation; Flödes-deformationsanalys; Fyllningsdamm; Hardening Soil; Omättade förhållanden; Optimering; PLAXIS; SoilTest; Triaxialförsök; van Genuchten; Vattenbindningskurva; Vattenmättnad;

  Sammanfattning : Under hösten 2019 har Vattenfall Research & Development byggt en experimentell jordfyllningsdamm i Älvkarleby med dimensionerna 20x15x4 meter. Delar av experimentdammen är konventionellt konstruerade och har installerats med geoteknisk utrustning som utgörs av bland annat inklinometrar och portrycksgivare. LÄS MER