Sökning: "ska d"

Visar resultat 11 - 15 av 944 uppsatser innehållade orden ska d.

 1. 11. Studie i att utöka arealen rikkärr i Skåne - Med exempel på hur tre rikkärr kan utökas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Marcus Ljungdahl Brönmark; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Rich fens contribute with numerous ecosystem services, such as the highest biodiversity found among wetlands, water purification, carbon sequestration, hydrological services, recreational and educational services are all part of services provided from rich fens. Drainage and land-use change has severely damaged or destroyed these services in many regions of Europe and Sweden; restoration plans are needed to change this trend. LÄS MER

 2. 12. Vad ska jag göra som specialpedagog? : En materiell-diskursiv analys av specialpedagogers uppdrag och yrkesroll i ett skolområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Helena Kullberg; [2020]
  Nyckelord :Material-discursive analysis; performative agent; principal´s role; special education teacher’s assignment and professional role; Materiell-diskursiv analys; performativ agens; rektors roll; specialpedagogens uppdrag och yrkesroll;

  Sammanfattning : Specialpedagogens uppdrag och yrkesroll har i många år uppmärksammats i forskningen, främst i förhållande till speciallärarens uppdrag och yrkesroll för att belysa likheter och skillnader. Denna studie har en ambition att bidra till att belysa vad som påverkar utformningen av en specialpedagogs uppdrag och yrkesroll. LÄS MER

 3. 13. Development of a portable display system with a human-centered design approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Landqvist; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; human-centered design; usability; product design; display systems; Teknisk design; användarcentrerad design; användbarhet; produktdesign; displaysystem;

  Sammanfattning : This master thesis project in industrial design engineering at Luleå University of Technology was about developing a portable light box for Spennare. The work was done under the supervision of the design engineering studio Catino in Stockholm during the spring of 2020. LÄS MER

 4. 14. Sjuksköterskans upplevelse av överrapporteringens betydelse för patientsäkerheten : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lila D' Guiglia Bugueno Fuica; Peter Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Överrapportering; SBAR; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Syftet med överrapportering är att genom kommunikation förmedla viktig och relevant information om patienten. Överrapportering sker mellan enheter, yrkesgrupper och vårdgivare inom sjukvården, att den är strukturerad och tydlig är viktigt för patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 15. Utmaningar inom geografiämnet i en digitaliserad värld : Att inkludera fältstudier i distansundervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Vera; [2020]
  Nyckelord :Geografi; fältstudier; distans; digitala hjälpmedel; lärande; förutsättning;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan framgår det tydligt att det i geografiundervisningen ska ingå exkursioner, fältstudier, övningar och laborationer för att eleverna ska utveckla sin förmåga att analysera, kategorisera och identifiera förändringar och händelser i omvärlden (Gy 11). Forskning visar att förutsättningar på den enskilda skolan påverkar vilka möjligheter den undervisande läraren har för att planera och genomföra fältstudier. LÄS MER