Sökning: "skademinimering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet skademinimering.

 1. 1. Jag är ingen del av samhället, jag är bara ett problem för samhället: en kvalitativ intervjustudie med patienter inom LARO.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hagsgård; [2021-08-30]
  Nyckelord :Normalitet; LARO; stigma; utanförskap; substitutionsbehandling; skademinimering; medikalisering; beroende; missbruk;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur vissa patienter inom substitutionsbehandling beskriver att de upplever och hanterar normalitet samt hur de beskriver att de förhåller sig till de implicita och explicita krav som ställs på dem inom behandlingen och hur dessa påverkar dem.För att samla in data har sex stycken kvalitativa intervjuer gjorts med patienter inom LARO. LÄS MER

 2. 2. Gallring av skadade tallbestånd : skadornas inverka samt gallringens möjlighet att minska skadenivån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Adam Pettersson; [2021]
  Nyckelord :älgbetesskador; skademinimering; timmerkvalitet; beståndsinventering;

  Sammanfattning : Älgskador på tall orsakar ekonomiska problem i skogsbruket som tillväxtförluster och kvalitetsnedsättning på såväl rundvirke som sågad vara. Hur stor påverkan de kvalitetsnedsättande skadorna har för timret är dock inte klarlagt. LÄS MER

 3. 3. Narkotikapolitisk debatt i svensk massmedia : "Sprickor i muren"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Malin Nerf; [2020]
  Nyckelord :Decriminalization; harm reduction; prohibition policy; problem carrier; labeling; Avkriminalisering; skademinimering; repressiv narkotikapolitik; problembärare; stämpling;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to analyze the current Swedish drug policy discussion in mass media. In the discussion several different dividing lines are drawn up which highlights different standpoints in the drug policy. LÄS MER

 4. 4. Från nolltolerans till skademinimering - Om förhållandet mellan straffrätt och socialrätt vid hantering av personer med missbruksproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Miriam Öhman; [2020]
  Nyckelord :avkriminalisering; comparative law; criminal law; decriminalization; drug abuse; illicit drugs; komparativ rätt; narkotika; narkotikamissbruk; Norge; Norway; Portugal; social and welfare law; socialrätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska missbruks- och narkotikamodellen bygger på en restriktiv straffrättslig kontroll med ett narkotikafritt samhälle som mål. Trots detta har Sverige idag högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa. LÄS MER

 5. 5. NARKOTIKAPOLITIKEN SOM FÖRT MISSBRUKARE I GRAVEN : Professionella inom beroendevårdens inställning till harm reduction-insatser och avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Spång; [2019]
  Nyckelord :Harm reduction; opioids; social work; stigmatization theory; overdoses and drug related deaths; Skademinimering; opioider; socialt arbete; stämplingsteori; överdoser och narkotikarelaterade dödsfall;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore professional drug addiction care workers’ attitudes towards harm reduction interventions. The data collection was conducted through digital survey mailed to mangers and staff. In total 73 individuals choose to answer the survey. LÄS MER