Sökning: "skadestånd"

Visar resultat 1 - 5 av 538 uppsatser innehållade ordet skadestånd.

 1. 1. AKTIEBOLAGET V. META PLATFORMS IRELAND LIMITED

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilde Skånvik; [2022-02-09]
  Nyckelord :Juridik; Internet; Inomobligatoriskt skadestånd; Avtalsfrihet; Allmänna villkor; Sociala medier; Meta; Instagram; Användarvillkor; Tillsynsrådet;

  Sammanfattning : Internet är till stora delar oreglerat och den gränsöverskridande karaktären försvårar juridiken på området. Huvudregeln är att det föreligger avtalsfrihet vid tillhandahållande och användning av digitala tjänster på internet. De stora aktörerna på internet är bland annat plattformsföretagen. LÄS MER

 2. 2. Semidispositivitet inom det grundläggande anställningsskyddet: en ulv i fårakläder? - En rättsdogmatisk analys av semidispositiviteten i 7 § LAS och dess förhållande till Sveriges föreningsrättsliga åtaganden och oorganiserade arbetstagares rätt till effektivt rättsmedel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carl Ekelin; [2022]
  Nyckelord :Semidispositivitet; LAS; Anställningsskydd; föreningsrätt; oorganiserade arbetstagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den politiska överenskommelsen januariavtalet ingick bland annat förslag om att den svenska arbetsrätten skulle förändras och moderniseras. Regeringen tillsatte först en egen utredning, SOU 2020:30. Därefter utarbetade arbetsmarknadens parter efter förhandlingar en egen principöverenskommelse om förändringar av arbetsrätten. LÄS MER

 3. 3. 67 § KöpL och skadans avlägsenhet: Engelsk och Svensk Rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Larsson; [2022]
  Nyckelord :komparativ rätt; comparative law; Hadley v Baxendale; remoteness of damage; skadestånd; Köplagen; 67 §; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar skadestånd som uppstår i det fall avtalsbrott har skett vid köp av lös egendom. Syftet är att kartlägga den kritik som riktats mot 67 § KöpL och indelningen mellan direkta och indirekta skador i svensk rätt för att sedan ge ett förslag de lege ferenda. LÄS MER

 4. 4. Styrelseledamöters ansvar för affärsbeslut : En studie av business judgment rule i amerikansk, dansk och svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Business judgment rule; Business judgement rule; Styrelse; Styrelseledamöter; Skadestånd; Ansvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Artificiell intelligens och ansvarsfrågan; en utredning av ansvarsplaceringen, regleringen och förutsebarheten avseende skador orsakade av artificiell intelligens

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Celia Kylesten; [2022]
  Nyckelord :AI; artificial intelligence; allocation of liability; liability; injuries; technology; damages; AI; artificiell intelligens; ansvarsfördelning; skadestånd; ansvar; AI-förordningen; skadeståndsansvar; teknik;

  Sammanfattning : Svensk lagstiftning är inte teknikneutral och har inte framtagits för att omfatta komplexa lösningar som exempelvis AI-system. Det innebär bland annat att det inte är specifikt reglerat hur ansvarsfördelningen ska ske vid skador som uppkommit i utomobligatoriska situationer i vilka skada orsakats av AI. LÄS MER