Sökning: "skadeståndsansvar aktiebolag"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden skadeståndsansvar aktiebolag.

 1. 1. Lojalitetspliktens utsträckning - När blir skadeståndsansvar aktuellt för bolagsledningen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tea Hurtig Allik; [2022]
  Nyckelord :aktiebolagsrätt; associationsrätt; skadeståndsrätt; lojalitetsplikt; skadeståndsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen som författats, berör associationsrätten, och har som syfte att utreda hur långtgående bolagsledningens lojalitetsplikt är, för att skadeståndsansvaret ska bli aktuellt. Ett aktiebolag består av tre organ, nämligen bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. LÄS MER

 2. 2. Hållbar bolagsstyrning inom ramen för aktiebolagets syfte : förutsättningar för aktiebolagets intressenter att föra skadeståndstalan mot styrelsens överträdelse av verksamhetssyftet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nora Öbrink; Johanna Nyström Böhm; [2022]
  Nyckelord :aktiebolag; vinstsyfte; styrelse; normskyddsläran; uppenbarhetsrekvisitet; aktiebolagslagen; aktiebolagsrätt; skadeståndsrätt; associationsrätt; affärsjuridik; intressenter; bolagsordning; aktieägarmodellen; intressentmodellen; hållbarhet; pluralistiska syften; skadestånd; externt skadeståndsansvar; skadeståndstalan; bolagsstyrning; hållbar bolagsstyrning; verksamhetssyfte;

  Sammanfattning : Som ett resultat av samhällsutvecklingen och den rådande klimatkrisen har ett ökat fokus på hållbarhet aktualiserats. Det har i samhällsdebatten framförts för- och motargument avseende att aktiebolag bör implementera en hållbar bolagsstyrning i större eller mindre utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Ett prospektansvar som omfattar det emitterande bolaget : Huruvida prospektansvaret bör utvidgas och hur en sådan utvidgning bör utformas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Åhlander; [2022]
  Nyckelord :Aktiebolag; Börsrätt; Aktiebolagsrätt; Börs; Prospekt; Prospektansvar; Skadestånd; Skadeståndsrätt; Juridik; Affärsjuridik; Investerarskydd; Borgenärsskydd; Informationsansvar; Erbjudandehandling; Skadeståndsansvar; Harmonisering;

  Sammanfattning : Idag omfattar det skadeståndsrättsliga ansvaret för prospekt endast organledamöterna enligt regleringen i ABL. Frågan om ett utvidgat prospektansvar har genom en rapport från Finansinspektionen i september år 2021 fått ny aktualitet. LÄS MER

 4. 4. Bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut - om majoritetskrav för ansvarsfrihetsbeslut och preskription av styrelseledamöters skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jennifer Abdul Ahad; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; ansvarsfrihet; ansvarsfrihetsinstitutet; preskription; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ansvarsfrihetsbeslutet är ett obligatoriskt ärende på årsstämman i ett aktiebolag, vilket motiveras med intresset att få ett snabbt och klart avgörande i frågan om bolagsledningens skadeståndsansvar. Det finns ingen särskild bestämmelse i ak-tiebolagslagen om majoritetskrav vid detta beslut. LÄS MER

 5. 5. Revisorn som syndabock – en snedvriden ansvarsfördelning? : En studie om fördelningen av skadeståndsansvaret mellan bolagsledningen och revisorn i aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Lewin; [2021]
  Nyckelord :Law; company law; auditor liability; Juridik; civilrätt; associationsrätt; aktiebolagsrätt; skadestånd; revisor; revisorns skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER