Sökning: "skalbolagsdeklaration"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet skalbolagsdeklaration.

 1. 1. Skalbolagsreglerna en kritisk granskning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Natalya Werner Lukyanova; [2011]
  Nyckelord :skalbolag; skalbolagsdeklaration; skalbolagsregler; skalbolagsbestämmelser; skalbolagsbeskattning; Business and Economics;

  Sammanfattning : A shell company is a company where the company’s assets mainly consist of cash, securities and other similar liquid assets. The shell company can be: a limited liability company, an economic association or a general partnership. LÄS MER

 2. 2. Sänkt minimikrav på aktiekapital för privata aktiebolag- Ett skatterättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jörgen Svensson; [2011]
  Nyckelord :Skatterätt; Associationsrätt; Civilrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den i april 2010 genomförda lagändringen avseende en minskning av aktiebolagslagens krav för hur mycket aktiekapital som krävs för att starta uppe ett privat aktiebolag aktualiserar en stor mängd frågeställningar. Detta då aktiekapitalet historiskt sett har varit ett av lagstiftarens medel för att förhindra att aktieägarna till ett aktiebolag, med ett begränsat personligt betalningsansvar för delägare till bolaget som främsta kännetecken, på olika sätt skall dra ej avsedd fördel av detta. LÄS MER

 3. 3. Beskattning av skalbolag - praktiska tillämpningsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Henjeby; [2004]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter en lång diskussion om skalbolagsaffärer samt en kraftig ökning av dessa transaktioner, trädde nya regler mot handel av skalbolag i kraft den 1 juli 2002, (SFS 2002:536-539), vilka infördes i inkomstskattelagens 49 a kapitel. En otillbörlig skalbolagstransaktion innebär att priset på bolaget sätts med utgångspunkt att skalbolaget inte skall betala den skatt efter försäljningen som belöper på säljarens upparbetade inkomst. LÄS MER

 4. 4. Handel med skalbolag - ett avslutat kapitel?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ann Bokinge; [2002]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett skalbolag är ett företag som i huvudsak innehåller likvida medel. Tidigare har en inkråmsöverlåtelse varit nödvändig för att ett skalbolag skall föreligga. Nu är det försäljningsprisets relation till de likvida medlen som är avgörande. LÄS MER