Sökning: "skandiaskandalen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet skandiaskandalen.

 1. 1. Förtroende för revisorer : Ur ett aktieägarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maral Amiri Borna; Adiam Paulos; [2015]
  Nyckelord :Trust theory; trust; principal agent theory auditors; Förtroendeteori; förtroende; agentteori revisorer;

  Sammanfattning : På grund av alla redovisningsskandaler efter det senaste millennieskiftet diskuteras detmycket kring hur förtroendet för revisorer har påverkats. Enronskandalen som inträffade iUSA, var en av de största skandalerna som påverkade hela världens ekonomi. Även i Sverigeförekommer det redovisningsskandaler. LÄS MER

 2. 2. Svensk kod för bolagsstyrning : Har kodens införande påverkat revisorn?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Afyaa Taki; [2010]
  Nyckelord :revisorer; svensk kod; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Det nya millenniet inleddes med en av världens största redovisningsskandaler efter avslöjanden om redovisningsfusk och bedrägerier inom bolagsjätten Enron i USA. Konsekvenserna av det inträffade blev att allmänhetens förtroende för bolagsstyrning samt för revisorer har minskat. LÄS MER

 3. 3. CSR - ett medel för att bygga upp och återuppbygga ett förtroendekapital?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Nilzén; Caroline Dahl; [2009]
  Nyckelord :CSR; ansvarsfullt ledarskap; förtroende; motivation; förtroendekris; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: CSR – ett medel för att bygga upp och återuppbygga ett förtroendekapital? Seminariedatum: 3 juni 2009 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 ECTS Författare: Caroline Dahl och Josefin Nilzén Handledare: Gösta Wijk Nyckelord: CSR, ansvarsfullt ledarskap, förtroende, motivation och förtroendekris Syfte: att undersöka huruvida en organisations filantropiska CSR-arbete kan motivera och bygga upp ett förtroendekapital hos medarbetarna, samt återuppbygga förtroendekapitalet efter en förtroendekris. Eftersom ämnet är relativt outforskat ämnar vi även att utveckla en modell som gör det lättare att förstå relationen mellan de faktorer som, enligt vår studie, spelar in. LÄS MER

 4. 4. Analys av Bonus- och Optionsprogram till VD

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Gülseren Shahho; Maria Candemir; [2008]
  Nyckelord :bonus; rörlig lön; ersättning; vd; verkställande direktör; maxgräns; tak; lönsamhetsmått; optioner; aktier;

  Sammanfattning : Svenska företag har under många år använt sig av incitamentsprogram för anställda. Bonus, optioner och pensioner är incitamentsprogram som bolagen använder sig av för att locka, rekrytera, motivera och behålla nyckelpersoner. Ett exempel på en nyckelperson är den verkställande direktören. LÄS MER

 5. 5. Bonus- och incitamentsprogram : Effekter i redovisning efter IFRS/IAS, Koden och Skandia

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mina Mohammedzadeh; Hamida Syeda; [2008]
  Nyckelord :Bonus; optioner; Skandia; Corporate Governance; IFRS 2; IAS 19;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur redovisningen av bonus- och incitamentsprogram förändrats för åren 2003 till 2006, för de svenska börsbolagen som är listade på OMX Nordic Exchange Stockholm.Vi vill veta om det skett en förändring och om denna förändring beror på införandet av IFRS/IAS standarder år 2005, den Svenska koden för bolagsstyrning år 2005 eller Skandiaskandalen. LÄS MER