Sökning: "skapa förtroende hos barn"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden skapa förtroende hos barn.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av möte med kritiskt sjuka barn inom ambulanssjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexander Andersson; Keing Tang; [2020]
  Nyckelord :kritiskt sjukt barn; ambulanssjukvård; ansvar; erfarenhet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Andelen fall med kritiskt sjuka barn är få jämfört med vuxna. Vård av ett kritisk sjukt barn utgör en stor utmaning då barnets förutsättningar skiljer sig i olika åldrar vilket leder till att bedömningen, bemötandet och behandlingen måste anpassas till det enskilda barnet. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans upplevelse av att möta elever med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Brandt; Veronica Grynge; [2019]
  Nyckelord :skolsköterska; psykisk ohälsa; elever; samverkan; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har ökat de senaste åren bland unga. Skolan kan vara en av stressfaktorerna för unga barn. Skolan skall arbeta hälsofrämjande, den skall skapa miljöer där elevers hälsa och lärande främjas. Utbildning är av vikt för att kunna uppleva hälsa och på sikt klara sig i livet. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande insatser i förskolan - Och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Henriksson; [2019]
  Nyckelord :förebyggande; lärmiljö; riskzon; samsyn; samverkan;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Henriksson, Maria (2019). Förebyggande insatser i förskolan- och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolut- veckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Skyddsfaktorer som påverkar psykisk hälsa och välbefinnande hos ensamkommande barn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mohammad Vojdani Moghaddam; [2018]
  Nyckelord :unaccompanied; refugee; children; mental health; protection factors; ensamkommande; flykting; barn; psykisk hälsa; skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Europa har ökat de senaste decennier och nådde sin topp hittills år 2015 med 90 000 ensamkommande asylsökande av vilka 35 000 kom till Sverige. Ensamkommande som flydde krig, konflikter och fattigdom. LÄS MER

 5. 5. Integration inom fotbollen : Fotbollsledares syn på skapandet av socialt kapital hos nyanlända i ett fotbollslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrik Sandqvist; [2017]
  Nyckelord :integration; socialt kapital; nyanlända; ledare; fotboll;

  Sammanfattning : Integration är ett ämne som diskuteras i samhället både bland politiker och befolkningen. Idrotten kommer ofta upp som ett hjälpmedel för integrationen, men vad som menas med integration kan vara svårt att veta. Integration kan därför bli svårt att undersöka. LÄS MER