Sökning: "skapa trygghet i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden skapa trygghet i förskolan.

 1. 1. Inkludering i förskolan - Att arbeta för en förskola för alla : En kvalitativ studie med förskollärare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Monika Reczmin; Magdalena Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Förskola; inkludering; barn; samspel; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka verksamma förskollärares erfarenheter av inkluderande arbetssätt av alla barn i förskolan, samt hur de arbetar för att uppnå det. I studien tillämpades en kvalitativ forskningsansats. Data samlades in genom ett online frågeformulär med öppna frågor som analyserades med hjälp av tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Anknytning : Att utforska pedagogers omsorgsarbete på förskolan för de yngsta barnen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anaëlle Couture; Ella Headlam; [2021]
  Nyckelord :trygg anknytning; otrygg ambivalent anknytning; anknytningshierarkier;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om anknytning i förskolan. Syftet med vår uppsats är att undersöka pedagogers erfarenheter och betydelsen av att främja en trygg anknytning för barns utveckling och samspel. Vi är även intresserade av att studera om covid-19 pandemin och dess restriktioner påverkar pedagogers sätt att knyta an till barn. LÄS MER

 3. 3. Trygga relationer i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om att främja relationer i förskolan med barn och vårdnadshavare

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emaa Lennebrink; Marie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; samspel; relation; trygghet; vårdnadshavare; barn; samverkan; förskollärare;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en stor del av sin vardag under flera års tid. För att barnet ska utvecklas och lära är det viktigt att barnet känner trygghet till förskolan och dess personal. Trygghet är viktigt även för barnets vårdnadshavare som ska lämna det viktigaste de har i personalens händer, barnet. LÄS MER

 4. 4. Vem är jag och vem blir jag? : En fallstudie om övergången från förskolan till förskoleklassen och fritidshemmet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Margareta Högberg; [2021]
  Nyckelord :Special education; Preeschool class after-school care; interviews; identity forming; inclusion; interviews; transition; obstacles and opportunitiesr; Specialpedagogik; förskoleklass fritidshem; intervjuer; identitetsformering; inkludering; övergång; hinder och möjligheter ö;

  Sammanfattning : The aim of the study has been to highlight opportunities and obstacles for children to develop a positive identity after the transition from preschool to preschool class and school-age educare. Previous research shows that an individual's perceived identity changes when transitioning to new contexts, which often entails new roles and new positions. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiska möjligheter under måltidssituationer i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om planering och integrering av undervisning under måltiderna på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annika Björklund; Ida Blom; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; måltidssituation; förskola; förskollärare; didaktik; pedagogiska funktioner; pedagogiska möjligheter; lärande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att synliggöra och skapa reflektion om förskollärarnas uppfattningar ommåltiden som en pedagogisk funktion i förskolan vilket görs genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sex verksamma förskollärare. Måltiderna i förskolan kan ses som en outnyttjad resurs för undervisning. LÄS MER