Sökning: "skapande funktionshindrade"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden skapande funktionshindrade.

 1. 1. Skapande verksamhet i socialt arbete En översiktsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Helén Ögren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om skapande verksamhet i socialt arbete berör ofta bara en form av skapande, riktad till en specifik målgrupp som exempelvis konst eller trädgårdsodling för gruppen psykisk ohälsa eller teater för gruppen funktionshindrade. Denna studie syftar till att undersöka hur skapande verksamhet, oavsett form fungerar som metod i socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Grannarna stoppade boende för psykiskt funktionsnedsatta- en kvalitativ studie om konflikt, sociala rörelser och legitimitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Frida Andersson; [2014]
  Nyckelord :Nimby-fenomenet; experttilltro; sociala rörelser; avvikande; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Helsingborg har grannar till ett planerat boende för psykiskt funktionsnedsatta protesterat mot dess etablering. Syftet med denna studie har varit att förstå protesterna och hur grannarna har formulerat dessa. LÄS MER

 3. 3. När tilltal blir trösklar : En studie i hur museum och skola samarbetar för att bemöta elever med funktionshinder

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Victoria Brännström; [2011]
  Nyckelord :tillgänglighet; psykosocialmiljö; elever i behov av särskilt stöd; funktionshinder; museipedagogik;

  Sammanfattning : Studien belyser hur bemötandeaspekten av tillgänglighetsarbete för elever med funktionshinder kan se ut i samarbetet mellan museum och skola. Jag har intresserat mig för hur man som institution ser på den psykosociala miljön och vilka insatser man gör på museet i den pedagogiska verksamheten för att nå ökad tillgänglighet och bättre bemötande. LÄS MER

 4. 4. Fysiologiska och fysikaliska aspekter vid nedkylning av hud hos överhettad människa

  Magister-uppsats,

  Författare :Rosita Christensen; [2008]
  Nyckelord :värmeslag; överhettning; värmestress; termoreglering; värmebalans; riskgrupper; kylmetoder;

  Sammanfattning : I spåren av de globala klimatförändringarna förväntas värmeböljor öka i både frekvens och intensitet, inte bara på sydliga breddgrader utan även på de norra vilket kommer att leda till en ökad incidens av sjukliga tillstånd relaterade till överhettning. Omedelbar och snabb nedkylning av överhettade personer är av största vikt för att minimera morbiditet och mortalitet. LÄS MER