Sökning: "skapande material förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden skapande material förskola.

 1. 1. Miljön - den tredje pedagogen : En studie om förskolerummets kommunikativa förmåga

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Madelene Hellström; [2020]
  Nyckelord :informationsdesign; rumslig gestaltning; lärmiljö; zonindelning; färgkodning;

  Sammanfattning : Miljön – den tredje pedagogen är ett examenarbete på grundnivå i Informationsdesign med inriktning Rumslig gestaltning. Arbetet syftar till att ge ett konceptuellt gestaltningsförslag på hur man med hjälp av genomtänkt placering på material och föremål, färgkodning och zonindelning kan förstärka ett förskolerums kommunikativa förmåga när det kommer till att informera barnen angående vilka aktiviteter och valmöjligheter ett rum erbjuder, med fokus på aktiviteter inom estetiska skapande så som att måla, teckna, pyssla, pärla med mera. LÄS MER

 2. 2. Bildskapande aktiviteter i förskolans utbildning : En studie om hur förskollärare uppfattar uppdraget att bedriva bildskapande aktiviteter i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Maria Blanck; Madeleine Granqvist; [2020]
  Nyckelord :Bildskapande; förskola; förskollärare; skapande; undervisning; utbildning; skapande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Förskolan är en grundläggande utbildning där barnen påbörjar sitt livslånga lärande. Syftet med denna studie är att synliggöra hur några förskollärare använder bildskapande aktiviteter i sin undervisning för att stödja och stimulera barnens utveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. När använde du ditt musikaliska språk senast? : Ett utvecklingsarbete med syfte att beskriva undervisning i musikaliskt språk.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Mattias Bergdahl; [2019]
  Nyckelord :Musik; Kreativitet; Producera; Reproducera; Språk; Fantasi;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att ge verksamma pedagoger ytterligare verktyg att arbeta med barn och tidig musikutveckling genom att uppmärksamma aspekter och faktorer som spelar en viktig roll. När jag, utifrån läroplanens intentioner om barns delaktighet och kreativitet, har observerat verksamheten på en förskola och jämfört med de resultat som andras forskning visat har en paradox blivit synlig. LÄS MER

 4. 4. Lärandemiljöer för utforskande inom naturvetenskap : Relationen mellan planering och nyttjande av inomhuslokaler på en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Fahlström; [2018]
  Nyckelord :förskola; inomhuslokal; lärandemiljö; naturvetenskap; utforskande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the relationship between how preschool’ premises are planned and how they are used. The study focusing on learning enviroments adapted for exploration in science. The investigation takes place at a newly opened preschool. It is based on a qualitative approach in form of semistructured interviews. LÄS MER

 5. 5. “Ja, vi läser en bok!” En kvalitativ studie om förskolebarns uttryck av literacy i samspel och kamratkulturer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carolina Drangel; Maja Laursen; [2018]
  Nyckelord :Barndomssociologi; Förskola; Interaktiva rum; Kamratkultur; Kärngrupper; Literacy; Samspel; Tillträdesstrategier; Tolkande reproduktion;

  Sammanfattning : Studier som undersöker barns literacy sker ofta i kliniska miljöer, och till följd av detta tappas en av grundpelarna i literacy, nämligen samspel. Med detta som bakgrund har vi valt att i denna kvalitativa mikroetnografiska studie undersöka barns uttryck av literacy i samspel och kamratkulturer. LÄS MER