Sökning: "skapelseberättelser"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet skapelseberättelser.

 1. 1. Skapelsen : En studie om presentationen av skapelseberättelser i läromedel på 1960-, 1990 och 2000-talet.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nadia Rangsjö; [2015]
  Nyckelord :Creation; Genesis; Old Testament; Enuma Elish; Canaanite mythology; primary education in recent years; textbook analysis; Skapelsen; Genesis; Gamla testamentet; Enuma Elish; Kanaáneisk mytologi; grundskolan senare år; läroboksanalys;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag hur de två första skapelseberättelserna i Bibeln samt skapelseberättelserna i den babyloniska och kanaáneiska mytologin skildras i läromedel på 1960-, 1990- och 2000-talet. Syftet med studien var att undersöka hur skapelseskildringarna i första Mosebok skildras i läromedlen samt om de jämförs med tidigare skapelseberättelser i Främre Orienten. LÄS MER

 2. 2. Religion på Internet : Hur argumenterar Internetanvändare kring olika skapelseberättelser på Internet?

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Kristian Svalin; [2012]
  Nyckelord :Sökare; Internetanvändare; skapelsemyt; diskussionsforum; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Religion på Internet är en undersökning som behandlar frågor om hur Internetanvändare argumenterar kring skapelsemyter på diskussionsforum på Internet. Vidare argumenteras det för en identitetsskapande aspekt av Internet – kan sökare, med hjälp av diskussionsforum på Internet, skapa sig en identitet? I ett sekulariserat samhälle utgår man ofta från att religionen förlorar sin betydelse, men det är viktigt att skilja mellan sekulariseringen på organisationsnivå och på individnivå. LÄS MER

 3. 3. The Origin : en jämförande tolkningsstudie mellan två skapelseberättelser, med fokus på kvinnan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Elin Engström; [2009]
  Nyckelord :Skapelsen;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to interpret two stories of creation and compare them to each other with focus on the gender perspective. The interpretation is generally limited to the creation of mankind and how women are represented in each particular story. LÄS MER

 4. 4. Entreprenöriella skapelseberättelser : skisser från tidiga skeden i företags etableringsprocesser

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Olof Wängsäter; [2006]
  Nyckelord :Entreprenörskap; idéutveckling; småföretag; företags etableringsprocesser; berättelser; entreprenöriellt lärande;

  Sammanfattning : Uppsatsarbetet bygger på 21 PM-arbeten från en högskolekurs i entreprenörskap där studenterna fått i uppgift att intervjua en entreprenör och komma tillbaka med en skapelseberättelse värd att berätta. PM-arbetet bygger på tre frågeställningar som bildar stommen i intervjuarbetet: 1. Hur fick entreprenören sin idé? 2. LÄS MER