Sökning: "skatt åsikt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden skatt åsikt.

 1. 1. Nämndemännen i Ljusdals socken 1601-1699

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne-Marie Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag försökt finna spåren av en eventuell bonde-elit i Ljusdal under 1600-talet genom att kartlägga nämndemännens förhållanden eftersom de innehade ett förtroendeuppdrag, och för att de av flera forskare sägs komma från de mest ansedda och rikaste bondsläkterna. Jag vill börja med att sammanfatta metoden som använts: Nämndemännens namn och by har antecknats för varje förekommande år 1600-1699. LÄS MER

 2. 2. Ägarskifte i familjeföretag : Försäljning till marknadspris via intern aktieöverlåtelse

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Viktoria Andersen; [2009]
  Nyckelord :ägarskifte; beskattning av delägare i fåmansföretag; samma eller likartad verksamhet; neutralitetsprincipen; skatteförmågeprincipen; likformighetsprincipen; proportionalitetsprincipen; kommissionens rekommendation om överföring av små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Sverige riskerar att under de närmaste åren förlora cirka 90 000 företag på grund av dåliga förberedelser inför ägarnas pensionsavgångar. För att säkerställa företagets fortlevnad efter ägarens frånträde bör ett planerat ägarskifte genomföras. LÄS MER

 3. 3. Framskjuten beskattning vid andelsbyten : Är lagens utformning tillfredsställande?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Linda Sandin; [2009]
  Nyckelord :andelsbyten; framskjuten beskattning; kvalificerad andel; särskilt kvalificerad andel; karensregeln;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda den framskjutna beskattningen för fysiska personer vid andelsbyten enligt IL, inkomstskattelagen (1999:1229) 48a kap. Reglernas utformning analyseras samtidigt som vissa oklarheter belyses. LÄS MER

 4. 4. Aktieförsäljning till underpris via utländskt bolag : Kan förfarandet angripas med hjälp av metoder mot skatteflykt i svensk rätt?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Cathrine Eklund; [2009]
  Nyckelord :Skatteflykt; genomsyn; rättshandlingars verkliga innebörd; rättseffektivitet; rättssäkerhet; underprisöverlåtelse; tioårsregeln;

  Sammanfattning : Sverige har ett av världens högsta skattetryck vilket medför att det alltid varit attraktivt med skatteplanering och skatteundandragande aktiviteter för att finna förmånligare skattesituationer. Ett regelverk som kan anses ge upphov till att många skattskyldiga försöker finna förmånligare skattesituationer i form av skatteundandragande aktiviteter är de så kallade fåmansföretagsreglerna som innebär för de som träffas, att beskattning kan komma att ske i både inkomstslaget kapital och inkomstslaget tjänst. LÄS MER

 5. 5. Principen om förfarandemissbruk : Är denna EG-rättsliga princip tillämplig inom svensk mervärdessaktterätt?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Andrea Szymanski; Rebecca Sibbesson; [2008]
  Nyckelord :Förfarandemissbruk; mervärdesskatterätt; EG-skatterätt; skatteplanering;

  Sammanfattning : Principen om förfarandemissbruk är en EG-rättslig princip som efter hand vuxitfram ur EGDs praxis och vilken numera är tillämplig inom EGmervärdesskatterätten.Principen innebär att konstruerande transaktioner vars endasyfte är att uppnå skattefördelar skall underkännas och istället bli beskattade som omde konstruerade transaktionerna inte hade företagits. LÄS MER