Sökning: "skatt avgift"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden skatt avgift.

 1. 1. Introducing carbon fee & dividend by writing about morality, co-benefits or pragmatism: First survey results on how framing and backgrounds influence policy support and idea dissemination

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tim Isaksson; [2016]
  Nyckelord :carbon tax; fee dividend; carbon pricing; climate change; revenue recycling; framing; morality; co-benefits; pragmatism; Social Sciences;

  Sammanfattning : ‘Fee & dividend’ (F&D) would incentivize the energy transition by levying an annually rising fee on fossil fuels. Simultaneously, all revenues would be given straight back to citizens, protecting a majority against price increases on products and services. LÄS MER

 2. 2. Anstånd med betalning av skatt eller avgift : Tillämpas reglerna om ändringsanstånd på ett rättssäkert sätt och har rättssäkerheten blivit starkare sedan skatteförfarandelagen trädde i kraft?

  Magister-uppsats,

  Författare :Frida Robinsson; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; anstånd; ändringsanstånd; anstånd med betalning av skatt; tveksamt; 63 kap 4 § SFL;

  Sammanfattning : Enligt det svenska skatteförfarandet omfattas ett beslut om skatt eller avgift av omedelbar verkställighet. Det betyder att skatten eller avgiften som är beslutad, ska betalas innan beslutet vunnit laga kraft. Om skatten eller avgiften inte betalas innan den sista förfallodagen har Skatteverket rätt att lämna skulden för indrivning. LÄS MER

 3. 3. Skattetillägg och skattebrott samt dess förenlighet med artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Irina Honic; [2011]
  Nyckelord :Skatterätt; skattebrott; skattetillägg; dubbelbestraffningsförbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 2010 anmäldes 18 200 brott mot skattebrottslagen, inklusive grovt skattebrott och vådslös skatteuppgift. Skattebrott upptäcks och anmäls vanligtvis av Skatteverket eller av konkursförvaltare. I de flesta fallen förekommer även en skatteprocess i vilket det ingår skattetillägg. LÄS MER

 4. 4. Strider uppskovsräntan mot retroaktivitetsförbudet?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Linda Jäderberg; [2010]
  Nyckelord :uppskovsränta schablonintäkt retroaktivitetsförbudet legalitetsprincipen rättsprinciper grundlag;

  Sammanfattning : Omläggningen av statlig fastighetsskatt till kommunal fastighetsavgift innebar att Riksdagen var tvungen att finansiera det skattebortfall detta innebar. Kapitalvinstskatten vid avyttring av fastigheter höjdes, uppskovsbeloppet begränsades och på uppskovsbeloppet påfördes en ränta om 0,5 procent. LÄS MER

 5. 5. Svensk internationell reglering av löneskatter - Uttag av löneskatter i rfo 1408/71, konventioner om social trygghet samt dubbelbeskattningsavtal

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jessica Albertsson; [2009-03-25]
  Nyckelord :Socialförsäkringsrätt; Skatterätt; EU-rät;

  Sammanfattning : I samtliga av EU-medlemsstaternas nationella system finns, i större eller mindre grad, en gräns¬dragningsproblematik för vad som är en skatt respektive en avgift. Enligt ett uttalande från EG-domstolen i de franska avgiftsmålen, mål C-34/98 och mål C-169/98, har den nation¬ella beteck¬ningen däremot ingen betydelse för vilka pålagor som skall anses falla under tillämp¬ningsområdet för rfo 1408/71, vilken styr EU-medlemsstaternas möjlighet att ta ut avgifter för sociala förmåner som omfattas av förordningen. LÄS MER