Sökning: "skatt för utländska företag i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden skatt för utländska företag i sverige.

 1. 1. Fast driftställe och fast etableringsställe : - En jämförelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Kübra Eker; Nora Österberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige har ett skattesystem med flera olika typer av skatter med olika ändamål, däriblandinkomstskatt och mervärdesskatt. Skatternas systematik skiljer sig åt, vilket medför att skattutgår på grund av olika händelser. Inkomstskatt aktualiseras när inkomster erhålls, medanmervärdesskatt när inkomster nyttjas för att konsumeras. LÄS MER

 2. 2. Ekonomiska arbetsgivarbegreppet - Uthyrningsregeln, ett undantag av 183-dagarsregeln

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda om Sveriges införande av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet ger önskad effekt. Syftet med begreppets inkorporering i lagstiftningen är att skapa konkurrensneutrala regler där företag inte ska anställa på grund av skatteregler utan på affärsmässiga grunder. LÄS MER

 3. 3. Uppbörd av skatt och andra förpliktelser – En EU-skatterättslig analys av ett antal lagändringar i SFL som berör utländska företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Theodor Hoffert; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; Skatterätt; Tax Law; Ekonomisk arbetsgivare; Economic employer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Riksdagen har under hösten 2020 antagit de lagförslag som utarbetats i prop. 2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige. Den mest omtalade ändringen avser den s.k. LÄS MER

 4. 4. Sund och rättvis knkurrens : En granskning av Finansdepartementets förslag avseende beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige och lagförslagets primära syfte gällande sund och rättvis konkurrens.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Fanny Rahm; [2019]
  Nyckelord :Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp; ekonomisk arbetsgivare; tillfälligt arbete; 183-dagarsregeln; konkurrensteori; konkurrens; sund och rättvis konkurrens;

  Sammanfattning : Under 2018 presenterade regeringen i en lagrådsremiss om ändrade regler kring beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige, som innebär att utländska arbetstagare som arbetar för svenska arbetsgivare alltid ska betala skatt i Sverige. Ett av lagförslagets primära syfte är att skapa en sund och rättvis konkurrens på arbetsmarknaden, då man idag ser att skatteplanering med utländsk arbetskraft som på pappret är inhyrd, men som i praktiken arbetsleds av den svenska arbetsgivaren, har ökat. LÄS MER

 5. 5. Vad vore jag, utan dina EU-rättsliga krav? - En utredning av förhållandet mellan nationella miljöskatter och EU:s statsstödsregler med särskild fokus på kemikalieskatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ajla Topic; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Miljöskatter; Statsstöd; EU-rätt; Kemikalieskatten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På grund av att miljöskatter kan användas som ett ekonomiskt styrmedel samtidigt som de även tillskrivs ett fiskalt syfte har användningen av dessa i gröna skatteväxlingar blivit populärt hos den svenska lagstiftaren. Att ersätta förlorade intäkter från inkomstskatt med intäkter från miljöskatter kan dock ibland visa sig vara problematiskt, eftersom miljöskatternas styrande effekt medför att de inte är hållbara som inkomstkällor för statskassan. LÄS MER