Sökning: "skatt"

Visar resultat 1 - 5 av 477 uppsatser innehållade ordet skatt.

 1. 1. Ett virtuellt nexus - En granskning av tillämpningen av en omsättningsbaserad skatt för multinationella företag i ljuset av EU:s fria rörligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmy Weibull; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; digital skatt; digital tax; multinationella företag; multinational enterprises; OECD; Pillar One; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Befintliga skatterättsliga principer grundar sig på föreställningar om att affärsverksamheter bedrivs genom fysisk närvaro. En stat kan därför, för närvarande, endast grunda beskattningsanspråk på en av de två huvudprinciperna hemvist eller källstat. LÄS MER

 2. 2. Beskattning av den digitala ekonomin – århundradets skattereform? - En rättsvetenskaplig studie av OECD:s ”Belopp A”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tina Roth; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; Digital skatt; Belopp A; Pelare ett; Beskattning av den digitala ekonomin; OECD; Amount A; Digital tax.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har i stor utsträckning revolutionerat sättet som företagen gör affärer på. Det finns inte längre samma behov av fysiska platser för affärsverksamheter eftersom teknologin har skapat virtuella platser där företag kan sälja både varor och tjänster utan att överhuvudtaget sätta en fot i jurisdiktionen. LÄS MER

 3. 3. Skatt på plastbärkassar - en effektiv lösning för alla inblandade?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hedda Ottenstedt; Therese Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Skatt på plastbärkassar; miljöbeskattning; effektivitet; legitimitet; inställning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse om hur den svenska detaljhandelsbranschen upplever förordningen om skatt på plastbärkassar som infördes i maj 2020 och hur beskattningen har påverkat deras verksamheter. Frågeställningar: Hur är detaljhandelsbranschens inställning till skatt på plastbärkassar, ett år efter implementeringen av lagen? Vilka argument används av detaljhandelsbranschen, för- och emot beskattningen på plastbärkassar, ett år efter implementeringen av lagen? Metod: I den här kvalitativa studien har det empiriska materialet samlats in genom dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Är tiden inne för en förändring? - Om bulvanregeln i kupongskattelagen och skälen för nya åtgärder mot kringgåenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Jönsson; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; kupongskatt; bulvanregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder kupongskattelagens reglering av missbruksarrangemang och problematiserar dess tillräcklighet utifrån de EU- rättsliga och skatteavtalsrättsliga krav som kan ställas på regleringens utformning. I nuläget används bulvanregeln i kupongskattelagen som ett sätt att hindra kringgående av kupongskatt. LÄS MER

 5. 5. Skatt som en hållbarhetsfråga : En studie om den upplevda användbarheten av ökad transparens kring skatt i hållbarhetsrapporten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elisa Karlberg; Molly Liedström; [2021]
  Nyckelord :Tax; sustainability report; transparency; usefulness; Skatt; hållbarhetsrapport; transparens; användbarhet;

  Sammanfattning : Att upprätta en hållbarhetsrapport är det idag många bolag som gör, dels på grund av lagstiftning (Direktiv 2014/95/EU), dels för att det efterfrågas av bolagens intressenter (Hadjipetri Glantz, 2020). Genom hållbarhetsrapporter kan bolagen redogöra för sitt ansvar gällande miljömässiga-, sociala- och ekonomiska aspekter. LÄS MER