Sökning: "skatteavtal företräde intern rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden skatteavtal företräde intern rätt.

 1. 1. Skatteflykt i den internationella praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Veronica Björklund; [2014]
  Nyckelord :Skatterätt; folkrätt; EU-rätt; skatteavtal; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Både de mellanstatliga skatteavtalen och EU-rätten grundar sig på och är beroende av staternas lojalitet och efterlevnad. Det faller sig naturligt att både skatteavtal och EU-rätt skall ha företräde framför interna regler för att få genomslag och utifrån syftet önskad effekt. LÄS MER

 2. 2. Interna motverkansåtgärder i förhållande till skatteavtalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adis Beharic; [2012]
  Nyckelord :Skatteavtal; Interna motverkansåtgärder; skatteflyktslagen; cd-lagstiftning; tioårsregeln; domestic anti-avoidance rules; double tax conventions.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I syfte att undvika dubbelbeskattning och på så sätt skapa goda för-utsättningar för tillväxt på den globala marknaden, väljer många stater att ingå skatteavtal. En baksida med skatteavtalen är att de i vissa situationer resulterar i dubbel icke-beskattning. Vissa inkomster beskattas med andra ord inte alls, tack vare skatteavtalet. LÄS MER

 3. 3. Decemberdomarna i all ära men vad händer egentligen efter Peru? - när har skatteavtal inte företräde framför nationell rätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalia Kondrat; [2012]
  Nyckelord :Tax treaties; Skatteavtal; Tax Law; Skatterätt; Skatteflykt; Tax avoidance; OMX-domen; Ny undantagsregel; New rule of exception; HFD 1335-11; HFD 1336-11.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till varje stats suveränitet hör utformningen av dess beskattning. Eftersom flertalet stater använder sig av olika principer vid bestämmandet av beskatt-ningsanspråken leder detta ofta till dubbelbeskattning för företag och indivi-der. LÄS MER

 4. 4. Normkollision mellan skatteavtal och intern rätt : - särskilt om interna motverkansåtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Elif Agic; [2012]
  Nyckelord :Normkollision; skatteavtal; interna motverkansåtgärder; Wienkonventionen; OECD:s modellavtal;

  Sammanfattning : I dom RÅ 1996 ref. 84 framkommer att utöver de tolkningsregler som följer av Wienkonventionen, bör även OECD:s modellavtal och dess kommentarer beaktas vid tolkning av skatteavtal. I 2003 års revidering av kommentaren till artikel 1 i OECD:s modellavtal belyses frågan om förhållandet mellan interna motverkansåtgärder och skatteavtal. LÄS MER

 5. 5. Tolkning och tillämpning av skatteavtal i ljuset av den senaste tidens rättsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Edina Catic; [2011]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att systematisera gällande rätt avseende tolkning och tillämpning av skatteavtal mot bakgrund av den senaste rättsutvecklingen. Inledningsvis redogörs för de principer och metoder samt rättskällor som har betydelse vid tolkning av skatteavtal utifrån RÅ 1987 ref. 162 Englandsfararmålet, RÅ 1996 ref. LÄS MER