Sökning: "skatteförfarandelagen"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet skatteförfarandelagen.

 1. 1. Mandatory Disclosure Rules - En analys av SOU 2018:91

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nora Gullberg; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; skatteförfarandelagen; swedish tax procedures act; aggressiv skatteplanering; aggressive tax planning; DAC 6; BEPS; mandatory disclosure rules; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förslaget att införa en ny form av uppgiftsskyldighet, Mandatory Disclosure Rules, i skatteförfarandelagen. Förslaget består dels av en implementering av EU-direktivet DAC 6, dels av en inhemsk reglering som saknar motsvarighet i DAC 6. LÄS MER

 2. 2. 63 kap. SFL - En analys av de svenska anståndsreglerna i allmänhet och tveksamhetsrekvisitet i synnerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Grahndin; [2018]
  Nyckelord :skatterätt:anstånd:anståndsregler:anståndsbestämmelser:tveksamhetsrekvisit:tveksamhetsrekvisitet:ovisshetsrekvisit:ovisshetsrekvisitet:sfl:skatteförfarandelagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 1950-talet har omfattningen av anståndsreglerna i skattelagstiftningen utökats och gjorts mindre och mindre restriktiva. Lagstiftaren har gång på gång uttalat en önskan om att utöka möjligheterna till anstånd för att bättre ta tillvara den enskildes intresse av att inte behöva betala felaktigt påförd skatt och gång på gång har reglerna visat sig tillämpas allt för restriktivt vilket i sin tur medfört nya lagändringar för att mjuka upp praxis. LÄS MER

 3. 3. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER

 4. 4. Skuldsanering - ur ett skatterättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Almqvist; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; fordringsrätt; exekutionsrätt; skuldsanering; skuldsaneringslagen; skönstaxering; ställföreträdaransvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skuldsaneringsinstitutet kom till för att hjälpa överskuldsatta människor att lösa sina ekonomiska problem när det till synes inte fanns någon annan utväg. Den första svenska skuldsaneringslagen tillkom år 1994 för att möta de behov som bankkrisen under början av 1990-talet hade skapat. LÄS MER

 5. 5. Reglerna om ansvarsfrihet vid rättelse av oriktig uppgift på eget initiativ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Karlsson; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; rättsvetenskap; social and welfare law; law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In cases where inaccurate information has been sent to tax authorities, the responsible person is risking surcharge or in worse cases making herself guilty of tax offence. A basic rule implies that a surcharge means an additional 40 % to the normal taxes and when it comes to cases of tax offence, the ordinary penalties of criminal law, fines and prison, are practiced. LÄS MER