Sökning: "skatteflyktslagen skatteavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden skatteflyktslagen skatteavtal.

 1. 1. Missbruk av skatteavtal : Kan de föreslagna reglerna i BEPS åtgärdspunkt 6 motverka förfaranden som missbrukar skatteavtal. Om inte, kan Sverige motverka sådana förfaranden genom att tillämpa generalklausulen mot skatteflykt?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Anna Persson; Jessica Tedenhag; [2015]
  Nyckelord :BEPS; Action 6; transactions aimed at avoiding tax; treaty abuse; LOB-rule; PPT-rule; general anti-avoidance rule GAAR ; BEPS; åtgärdspunkt 6; skatteundvikande förfaranden; missbruk av skatteavtal; LOB-regel; PPT-regel; generalklausul mot skatteflykt;

  Sammanfattning : BEPS-projektet startades år 2012 för att förhindra att skattesubjekt använder kryphål i skatteavtalen och staternas nationella lagstiftningar för att erhålla skatteförmåner. År 2013 utgav OECD en handlingsplan som identifierar 15 åtgärder som ämnas vidtas. LÄS MER

 2. 2. Vad utgör ett missbruk av skatteavtal? En studie av OECD:s och Sveriges syn på skatteflykt vid skatteavtalstillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Lundgren; [2015]
  Nyckelord :social and welfare law; tax treaty abuse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett skatteavtals huvudobjektiv är att förhindra juridisk dubbelbeskattning för att främja den globala ekonomin. Detta har under en längre tid ansetts innebära stora möjligheter för skattesubjekt att minska, eller totalt undgå, skattebelastning. LÄS MER

 3. 3. Treaty shopping - En otillåten skatteplaneringsstrategi?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :skatterätt; internationell skatterätt; skatteavtal; treaty shopping; skatteplanering; skatteflykt; skatteflyktslagen; skatteflyktsregler; tax avoidance; GAAR; Anti avoidance rules; missbruk av skatteavtal; skatterättslig hemvist; OECD:s modellavtal; tolkning av skatteavtal; beneficial owner; BEPS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För närvarande finns ett välutvecklat skatteavtalsnätverk med över 3000 tecknade avtal. Med detta följer också stora möjligheter till internationell skatteplanering. Treaty shopping är inget nytt fenomen inom internationell skatterätt men har aldrig varit lika kontroversiellt som nu. LÄS MER

 4. 4. En generell skatteavtalsrättslig norm mot missbruk: en folkrättslig grund för att utan uttryckligt stöd i skatteavtalet neka en skattebetalare avtalets förmåner?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Raaby Lindahl; [2014]
  Nyckelord :finansrätt; folkrätt; skatterätt; skatteavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Stater sluter skatteavtal för att undanröja dubbelbeskattning. Det är emellertid ett välkänt problem att skattebetalare nyttjar skatteavtalen för att undgå att betala skatt. Sedan år 2003 innehåller kommentaren till OECD:s modellavtal omfattande direktiv för hur staterna ska förhålla sig när någon missbrukar ett skatteavtal. LÄS MER

 5. 5. Skatteflykt i den internationella praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Veronica Björklund; [2014]
  Nyckelord :Skatterätt; folkrätt; EU-rätt; skatteavtal; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Både de mellanstatliga skatteavtalen och EU-rätten grundar sig på och är beroende av staternas lojalitet och efterlevnad. Det faller sig naturligt att både skatteavtal och EU-rätt skall ha företräde framför interna regler för att få genomslag och utifrån syftet önskad effekt. LÄS MER