Sökning: "skattelagstiftning"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet skattelagstiftning.

 1. 1. Framtida beskattning av robotar : En studie i förhållande till kraven på god skattelagstiftning och befintliga beskattningsmetoder.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Lundin; Dennis Rydh; [2019]
  Nyckelord :robot taxation; robot; robotskatt; punktskatt; objektskatt; inkomstskatt; AI; robot; skatt; schablonintäkt; automatisering;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har en internationell diskussion angående robotskatt blossat upp. Den tekniska utvecklingen sker snabbare än aldrig förr. Redan i dagsläget finns det teknik som möjliggör att hälften av dagens arbetsuppgifter skulle kunna automatiseras. LÄS MER

 2. 2. 3:12-reglernas inverkan på generationsskiften : En analys av regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhetvid ett ägarskifte till närstående

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marcus Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Generationsskiften; ägarskifte; 3:12; 3:12-reglerna; neutralitet; neutralitetsprincipen; skattelagstiftning; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; SOU 2016:75; prop. 2018 19:54;

  Sammanfattning : Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. LÄS MER

 3. 3. Avdrag för underskott i utländska fasta driftställen inom Europeiska unionen: En analys av EU-domstolens restriktionsprövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Richard Fiskesund; [2019]
  Nyckelord :Restriktionsprövning; Slutlig förlust; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det direkta beskattningsområdet har en särskild ställning inom EU-rätten då medlemsstaterna själva i stor utsträckning utformar sin skattelagstiftning. Trots medlemsstaternas relativt starka självbestämmanderätt måste lagstiftningen som utformas fortfarande iaktta och respektera de grundläggande friheterna. LÄS MER

 4. 4. Rättsliga former för finansiering av Public Service - från licensavgift till skattefinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Lundin; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Redan långt före omläggningen till en skattefinansiering av public service fördes diskussioner rörande verksamhetens framtidsförutsättningar, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. I ett lagförslag 2005 gällande förändringar i den dåvarande radio- och TV-lagen fördes argument för att public service borde finansieras via skattemedel, för att garantera en långsiktig och trygg finansiering. LÄS MER

 5. 5. Informationsskyldighet för skatterådgivare : - En analys av förslaget i betänkandet, SOU 2018:91, ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hiwie Oraham; Natali Bogdanoska; [2019]
  Nyckelord :skatteplanering; aggressiv skatteplanering; OECD; DAC; informationsskyldighet; skatterådgivare;

  Sammanfattning : Förslaget i betänkandet om informationsskyldighet för skatterådgivare är starkt influerat av arbetet som pågått inom EU för att motverka aggressiv skatteplanering. Eftersom länder inte har en enhetlig skattelagstiftning skapar det möjligheter att utnyttja kryphål när två eller flera länder uppvisar oförenligheter i lagstiftningen. LÄS MER