Sökning: "skattemässiga justeringar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden skattemässiga justeringar.

 1. 1. Obeskattade reserver : Vilka företagsspecifika variabler påverkar användandet avobeskattade reserver i små företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lina Eriksson; Riina Myrsell; [2018]
  Nyckelord :untaxed reserves; tax allocation reserves; tax adjustments; income smoothing; obeskattade reserver; bokslutsdispositioner; periodiseringsfonder; överavskrivningar; skattemässiga justeringar;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Obeskattade reserver - Vilka företagsspecifika variablerpåverkar användandet av obeskattade reserver i små företag? Presentationsdatum: 2018-05-29 Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomiFörfattare: Lina Eriksson, Riina MyrsellHandledare: Åsa GrekExaminator: Christoffer RydlandSyfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka företagsspecifika variabler sompåverkar användandet av obeskattade reserver.Metod: Uppsatsen är ett naturligt experiment. LÄS MER

 2. 2. Effekten av bolagsskattereformen 2013 : en undersökning av företags effektiva skatter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Bergström; Rebecka Karlöf; [2016]
  Nyckelord :Skattereformer; bolagsskatt; faktisk skattesats; effektiv skattesats; skattemässiga justeringar;

  Sammanfattning : Bolagsskattesystemets utformning är viktig eftersom den påverkar samhällsekonomin i ett antal olika avseenden. När bolagsskatt diskuteras måste två begrepp särskiljas. Faktisk skattesats återges i lagtext och effektiv skattesats är den skatt företag betalar. Sveriges bolagsskattesystem har genomgått en rad reformer. LÄS MER

 3. 3. Possible VAT implications due to voluntary and involuntary transfer pricing adjustments in the EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Klang; [2013]
  Nyckelord :VAT; Transfer Pricing; EU law; Tax law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mervärdesskatt och Transfer Pricing är två av de stora områdena inom internationell skatterätt, då det förra är en indirekt skatt och baseras på det subjektiva priset och det senare området tillhör direkt beskattning och använder ett objektivt, fiktivt pris för beräkning kan de vid första anblick sakna anknytning. Det finns dock en risk att justeringar av det pris som använts för Transfer Pricing-ändamål kan påverka den mervärdeskatt som ska erläggas. LÄS MER