Sökning: "skatterätt arbetsgivare"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden skatterätt arbetsgivare.

 1. 1. Från formell till ekonomisk arbetsgivare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hedlund; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; ekonomisk arbetsgivare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har föreslagit ett införande av en ändrad syn på arbetsgivarbegreppet från ett skatteperspektiv. Historiskt sett har Sverige alltid tillämpat ett så kallat formellt, eller legal, synsätt på vem som är arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. Vem drar nytta av arbetet? - En skatterättslig studie kring införandet av ett ekonomiskt arbetsgivarsynsätt i Sverige vid tillämpning av 183-dagarsregeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ingelberg; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; 183-dagarsregeln; ekonomisk arbetsgivare; formell arbetsgivare; dubbelbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige tillämpar ett formellt arbetsgivarsynsätt avseende 183-dagarsregeln. Bestämmelsen återfinns i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK. Där stadgas att utomlands bosatta personers ersättning ska undantas från beskattning om särskilda rekvisit är uppfyllda. LÄS MER

 3. 3. Beskattning av incitamentsprogram : Särskilt om beskattningstidpunkten vid anställdas förvärv av teckningsoptioner och köpoptioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Gårderyd; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; förmånsbeskattning; värdepappersregeln; incitamentsprogram;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds beskattningstidpunkten enligt den så kallade värdepappersregeln i 10 kap. 11 § IL när en anställd på förmånliga villkor förvärvar teckningsoptioner eller köpoptioner från sin arbetsgivare. LÄS MER

 4. 4. Förmånsbeskattning av delägare i FÅAB utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Nelly Linneheden; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; förmånsbeskattning; delägare; fåab; förmåner; förtäckta förmåner; rättssäkerhet; inkomstbeskattning;

  Sammanfattning : I Sverige styrs en mycket stor andel av de registrerade aktiebolagen av ett fåtal aktieägare som dessutom kan vara anställda i företaget. På grund av att dessa aktieägare har den reella beslutanderätten och kontrollen över företaget så finns det en stor risk att detta ägarförhållande utnyttjas för att uppnå omotiverade skatteförmåner. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrätten vid partiella företagsförvärv : Med utgångspunkt i förvärvsmetodernas skatterättsliga följder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Andreas Jonsson; Lev Maslyannikov; [2015]
  Nyckelord :Labour law; partial acquisitions; tax law; acquisition methods; cherry pick; acquisitions; share acquisitions; assets acquisitions; divisions; partial divisions; transfers of assets; change of employer; transfer of undertaking; part of undertaking; arbetsrätt; partiella företagsförvärv; skatterätt; förvärvsmetoder; cherry pick; företagsförvärv; aktieförvärv; inkråmsförvärv; verksamhetsöverlåtelse; verksamhetsövergång; underpris överlåtelse; fission; partiell fission; byte av arbetsgivare;

  Sammanfattning : Företagsförvärv ger ofta upphov till arbetsrättsliga och skatterättsliga frågor där många människor och stora belopp är inblandade. I samband med partiella företagsförvärv ställs dessa frågor på sin spets, i och med att svåra gränsdragningar måste göras när ett bolag delas upp. LÄS MER