Sökning: "skatterätt sammanfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden skatterätt sammanfattning.

 1. 1. Svenska CFC-reglers förenlighet med EU-rätten efter Cadbury Schweppes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tommy Högh; [2013]
  Nyckelord :rättsvetenskap en. law ; rättssociologi; rättshistoria en. legal history ; rättsekonomi en law and economics ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; komparativ rätt en. comparative law ; IT-rätt; internationell privaträtt en. private international law ; immaterialrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; försäkringsrätt; förmögenhetsrätt; företagsekonomi; folkrätt en. public international law ; finansrätt en. fiscal law ; fastighetsrätt; familjerätt; EU-rätt en. EU law ; civilrätt en. private law ; boenderätt; bankrätt en. banking law ; avtalsrätt; associationsrätt; allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt; CFC; CFC-beskattning; CFC-regler; Förenlighet; EU; Svenska CFC; finsk komparation; finsk komparation CFC.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Most states in the world have rules that correspond to the Swedish CFC rules. The rules are intended to prevent national companies or individuals providing tax schemes with low-tax states and thus reduces or postpones the person's taxable income in that state. LÄS MER

 2. 2. SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET En studie av rekvisit i 57 kap 4 § Inkomstskattelag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Nigisti Ghermay; [2013]
  Nyckelord :Inkomstskattelagen; Skatterätt; fåmansföretag; samma eller likartade verksamhet; kvalificerade andelar; överföring av verksamhet till annan verksamhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning De särskilda skattereglerna för fåmansföretag återfinns i 56 - 57 kap. IL. Reglerna syftar motverka att arbetsinkomst omvandlas till kapitalinkomst. Sedan de första reglerna om fåmansföretag och dess ägare infördes år 1977 har reglerna diskuterats och det är tydligt att problem kvarstår. LÄS MER

 3. 3. Ne bis in idem vid skattebrott och skattetillägg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Holmström; [2013]
  Nyckelord :skattetillägg; skattebrott; ne bis in idem; skatterätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Principen ne bis in idem är en grundläggande rättsstatsprincip som innebär ett förbud mot att straffas två gånger för samma brott. Principen kommer till uttryck i så väl intern svensk rätt som i internationella instrument som Sverige har anslutit sig till. LÄS MER

 4. 4. Förhållandet mellan nationell lagstiftning och skatteavtal - särskilt om dualismens betydelse och om skatteflykt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Fridell; [2013]
  Nyckelord :Skatterätt; skatteavtal; nationell lagstiftning; skatteflyktsregler; dualism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med förevarande uppsats är att redogöra för samt analysera rättsläget i Sverige beträffande förhållandet mellan svensk nationell vanlig lagstiftning respektive svenska nationella skatteflyktsregler och skatteavtal samt att belysa den svenska dualistiska rättstraditionens betydelse för dessa förhållanden. Till följd av att världen globaliseras blir internationella transaktioner allt vanligare vilket medför att två eller flera staters beskattningsanspråk ofta överlappar varandra. LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande koncernavdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Michaela Rydén; [2012]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish government has in July 2010 incorporated a legislation regarding the possibility to deduct a loss incurred by a non-resident subsidiary, from the parent company’s taxable income. This Law is based on the Swedish administrative court’s interpretation of the European Union Court’s judgement of the Marks & Spencer case and the Oy AA case. LÄS MER