Sökning: "skatterätt"

Visar resultat 1 - 5 av 868 uppsatser innehållade ordet skatterätt.

 1. 1. Utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade värdeökningar - i förhållande till etableringsfriheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Colling; [2018-09-11]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; etableringsfrihet; utflyttningsbeskattning; exitbeskattning; fysiska personer;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras, utifrån EU-domstolens praxis, utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade värdeökningar i förhållande till etableringsfriheten i EU. Med utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade värdeökningar avses beskattning som utlöses i utflyttningsstaten enbart med anledning av att en fysisk person flyttar ut från denna medlemsstat till en annan medlemsstat inom EU och utan att den fysiska personens kapitalvinst, på̊ exempelvis bolagsandelar, faktiskt har realiserats vid utflyttningstidpunkten. LÄS MER

 2. 2. Rättssäkerhet vid gränsdragning av skatteplanering och skatteflykt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Rättssäkerhet; skatteflykt; skatteplanering; skatterätt; kringgående; förutsebarhetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatteflykt har med tiden blivit ett fenomen som skapat mycket diskussion. En diskussion som kom att resultera i en skatteflyktslag som infördes, ett upphörande av densamma och till slut åter ett införande. Den stora diskussionen har mynnat ut i frågan om lagen är rättssäker och detta genom den generalklausul som idag utgör lagens 2 §. LÄS MER

 3. 3. Rättsosäkerhet kring bostadsförmåner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Nilvé; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; finansrätt; bostadsförmåner; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the valuation of taxable accommodation benefits in Swedish law from a perspective of legal certainty. The theoretical discussion is based on an inconsistent case law in the administrative court of appeal that has appeared in the last years. LÄS MER

 4. 4. Ett svårtillämpat reseavdragssystem - En analys avseende avdraget för resor till och från arbetet ur ett rättssäkerhets- och skattehandläggareperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joachim Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : To claim a deduction for costs of travelling from home to work is the most common deduction in Sweden. The rules regarding trips from home to work are stated in 12 kap. 26–27 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) and the study indicates that these rules are clear and consist. LÄS MER

 5. 5. 63 kap. SFL - En analys av de svenska anståndsreglerna i allmänhet och tveksamhetsrekvisitet i synnerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Grahndin; [2018]
  Nyckelord :skatterätt:anstånd:anståndsregler:anståndsbestämmelser:tveksamhetsrekvisit:tveksamhetsrekvisitet:ovisshetsrekvisit:ovisshetsrekvisitet:sfl:skatteförfarandelagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 1950-talet har omfattningen av anståndsreglerna i skattelagstiftningen utökats och gjorts mindre och mindre restriktiva. Lagstiftaren har gång på gång uttalat en önskan om att utöka möjligheterna till anstånd för att bättre ta tillvara den enskildes intresse av att inte behöva betala felaktigt påförd skatt och gång på gång har reglerna visat sig tillämpas allt för restriktivt vilket i sin tur medfört nya lagändringar för att mjuka upp praxis. LÄS MER