Sökning: "skatterättsliga problem"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden skatterättsliga problem.

 1. 1. "Arbete på annan ort” - En utredning i ljuset av HFD 2018 ref. 31 avseende beskattning enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 p. IL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Bärnevåg Åhlin; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Skatteverket drog igång processerna mot nyckelpersonerna bakom riskkapitalfonderna och den höga inkomst de uppbär i form av s.k. carried interest har en rättsutveckling tagit fart på det skatterättsliga området. LÄS MER

 2. 2. The gift of giving - En studie av koncernbidrag och lagen mot skatteflykt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Associationsrätt; civilrätt; skatterätt; koncernbidrag; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish corporate taxation is based on the fact that each individual company is an independently taxable subject. On the other hand, in some circumstances it is possible to take into account several companies' income of economic activities, when these are part of a corporate group. One option available is the group contribution. LÄS MER

 3. 3. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER

 4. 4. Den skatterättsliga legalitetsprincipen utifrån skatteflyktslagens tillämpning - Med en jämförelse av rättssäkerheten vid beskattning respektive bestraffning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Markus Nyberg Andersson; [2016]
  Nyckelord :Legalitetsprincipen; skatterätt; straffrätt; rättssäkerhet; beskattning; bestraffning; föreskriftskrav; analogiförbud; analog tillämpning; skattelagstillämpning; skatteflyktslagen; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Legalitetsprincipen är av yttersta vikt för tillförsäkrande av enskildas rättssäkerhet, vilken säkerställs genom att den offentliga maktutövningen inte får vara godtycklig eller oförutsebar. Eftersom skatteflyktslagen sedan dess tillkomst kritiserats för att medföra en analog skattelagstillämpning oförenlig med legalitetsprincipen, och den skatterättsliga legalitetsprincipens innebörd och ställning varit omtvistad och delvis oklar, har en genomlysning av problematiken varit motiverad. LÄS MER

 5. 5. Förmånsbeskattning av delägare i FÅAB utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Nelly Linneheden; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; förmånsbeskattning; delägare; fåab; förmåner; förtäckta förmåner; rättssäkerhet; inkomstbeskattning;

  Sammanfattning : I Sverige styrs en mycket stor andel av de registrerade aktiebolagen av ett fåtal aktieägare som dessutom kan vara anställda i företaget. På grund av att dessa aktieägare har den reella beslutanderätten och kontrollen över företaget så finns det en stor risk att detta ägarförhållande utnyttjas för att uppnå omotiverade skatteförmåner. LÄS MER