Sökning: "skatterättsliga problem"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden skatterättsliga problem.

 1. 1. The gift of giving - En studie av koncernbidrag och lagen mot skatteflykt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Associationsrätt; civilrätt; skatterätt; koncernbidrag; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish corporate taxation is based on the fact that each individual company is an independently taxable subject. On the other hand, in some circumstances it is possible to take into account several companies' income of economic activities, when these are part of a corporate group. One option available is the group contribution. LÄS MER

 2. 2. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER

 3. 3. Förmånsbeskattning av delägare i FÅAB utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Nelly Linneheden; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; förmånsbeskattning; delägare; fåab; förmåner; förtäckta förmåner; rättssäkerhet; inkomstbeskattning;

  Sammanfattning : I Sverige styrs en mycket stor andel av de registrerade aktiebolagen av ett fåtal aktieägare som dessutom kan vara anställda i företaget. På grund av att dessa aktieägare har den reella beslutanderätten och kontrollen över företaget så finns det en stor risk att detta ägarförhållande utnyttjas för att uppnå omotiverade skatteförmåner. LÄS MER

 4. 4. Avyttring av aktier i inkomstslaget näringsverksamhet - En studie av redovisningstidpunkten i förhållande till avyttringstidpunkten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sven Andersson; [2015]
  Nyckelord :aktier; näringsverksamhet; redovisningstidpunkt; avyttringstidpunkt; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar avyttring av aktier i inkomstslaget näringsverksamhet, med inriktning på köpeskillingen. Uppsatsens syfte är att analysera om det föreligger någon skillnad avseende när en fordran på köpeskillingen uppstår civilrättsligt respektive redovisningsrättsligt. LÄS MER

 5. 5. Egenföretagare i sjukförsäkringen Om fastställande av SGI och bedömning av arbetsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Samuelsson; [2014]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sjukförsäkringen är en del av välfärden och och den svenska välfärdsstaten. Sjukförsäkringen är till för att skydda försäkrade mot inkomstbortfall vid nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom. För att omfattas av försäkringen måste den försäkrade alltså vara sjuk och ha nedsatt arbetsförmåga. Det räcker dock inte. LÄS MER