Sökning: "skatter i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden skatter i sverige.

 1. 1. Konceptstudie e-metanol i Norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ronja Sahlén; [2022]
  Nyckelord :Power-to-X; E-Methanol; CAPEX; OPEX; Vätgas; Metanol; PEM; CO2-hydrering; Koldioxidavskiljning; CAPEX; OPEX;

  Sammanfattning : Användandet av fossila bränslen som energikälla leder till stora utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar, vilket börjar bli ett hot som växer sig större för varje år. Genom att använda e-bränslen kan man ersätta fossila bränslen, minska utsläppen av växthusgaser och lyckas uppnå klimatmålen. LÄS MER

 2. 2. Karusellhandel och VoIP- bedrägerier : Ur ett motverkande perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mattias Savci; [2022]
  Nyckelord :Karusellhandel och VoIP- bedrägerier;

  Sammanfattning : Grunden och syftet med mervärdeskatten är att beskatta konsumtionen av varor.1Under senare år har det förts diskussioner kring mervärdesskattens utformninginom den Europeiska unionen (EU) och behandlingen av varutransaktioner. Det ärEU-kommissionen som till stor del har drivit frågorna om varuhandel inom EU. LÄS MER

 3. 3. Industriell symbios i Norrland : En kvalitativ studie om förutsättningar och motiv för industriell symbios

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nora Mäki Enoksson; Sanna Norberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tillverkningsindustrin står inför stora utmaningar då den i dagsläget står för huvudparten av den negativa miljöpåverkan. Samtidigt är tillverkningsindustrin betydande för den globala ekonomin genom sysselsättning och varor. Ett sätt för industrin att minska miljöpåverkan är att arbeta med industriell symbios (IS). LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på kris : En studie om opinionsmedia kring coronakrisen och dess potential för perspektivtagande i samhällskunskapsundervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Alexander Lejon; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen söker jag genom en kvalitativ mediaanalys av Aftonbladets och SvD:s ledarsidor beskriva de perspektiv på offentligt och privat som framträder kring coronakrisen inledning under senvintern/våren 2020. Genom att beskriva ledarsidornas berättelser kring en samtida händelse söker jag synliggöra deras ideologiska perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Övervakning av friluftslivets effekter på Kullabergs naturreservat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Gunnar Gredeby; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sedan COVID-19 etablerade sig i Sverige har antalet besökare i naturområden ökat drastiskt i många delar av landet. Detta fenomen har sannolikt både positiva och negativa effekter på naturvärdena i berörda områden. LÄS MER