Sökning: "skatteverket npm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden skatteverket npm.

 1. 1. Tillit, styrning och service : En kvalitativ studie av Skatteverkets implementering av tillitsbaserad styrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Andersson; Christian Öström; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; trust-based control; change process; public sector; Swedish Tax Agency; case study; isomorphism; decoupling; New Public Management; tillitsbaserad styrning; förändringsprocess; offentlig sektor; Skatteverket; fallstudie; isomorfism; särkoppling;

  Sammanfattning : Sedan 1980-talet har New Public Management (NPM) varit den dominerande styrfilosofin inom offentlig sektor i Sverige. NPM har framförallt varit förknippat med resultat- och målstyrning och har förväntats öka effektiviteten inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 2. 2. New Public Management inom myndigheters direktservice och hur det påverkar legitimiteten av det politiska systemet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Modigh; [2016]
  Nyckelord :New Public Management; e-förvaltning; gräsrotsbyråkrater; servicekontor;

  Sammanfattning : New public Management-reformer har blivit allt vanligare inom svensk förvaltning. Detta har inneburit att den offentliga sektorn i allt större grad fokuserat på att uppnå kostnadseffektiviseringar och marknadslösningar. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsfaktorer i en intern tjänsteprocess : Undersökning av en intern process inom Skatteverket

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Fredrik Magnusson; Daniel Eriksson; [2008]
  Nyckelord :Företagsekonomi; tjänstekvalitet; interna tjänsteprocesser; kvalitetsfaktorer; SERVQUAL; Skatteverket; servicekontor; NPM;

  Sammanfattning : Inom offentlig sektor pågår introduktionen av New Public Management (NPM), vilket innebär att teorier kring ledning och styrning av företag utvecklade för den privata sektorn  börjar användas inom offentliga verksamheter.   Under de närmaste åren kommer Skatteverket tillsammans med försäkringskassan och arbetsförmedlingen skapa gemensamma servicekontor på 82 orter i landet. LÄS MER