Sökning: "skattningsskalor för livskvalitet hos äldre"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden skattningsskalor för livskvalitet hos äldre.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre personer med demenssjukdom som har sömnproblem : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Lennström; [2017]
  Nyckelord :Dementia; home care; person-centered care; nurse; insomnia; Demenssjukdom; hemsjukvård; personcentrerad vård; sjuksköterska; sömn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en av våra största folksjukdomar med 160 000 drabbade. Bland det vanligaste symtomet hod äldre personer med demenssjukdom är sömnbesvär. Det kan leda till ohållbar situation för den drabbade och närstående med ökad ohälsa och minskad livskvalitet som följd. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitetsmätning med accelerometri hos äldre som genomgått operation för höftfraktur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Hanne Vesterinen; [2009]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; accelerometri;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet hos äldre är viktig för att förebygga sjukdom samt för att upprätthålla självständighet och en bra livskvalitet. Fysisk aktivitet går att mäta med instrument, såsom accelerometer eller att skatta med skattningsskalor. LÄS MER

 3. 3. Sexualitet på ålderns höst. Sjuksköterskans förhållningssätt till den geriatriska patientens sexualitet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Anneli Midenfjord; [2005-11-03]
  Nyckelord :omvårdnad; lidande; sjuksköterska; geriatrik; sexualitet; äldre; team; Henderson; Eriksson;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Läkare och övrig vårdpersonal diskuterar sällan sexualitet med äldrepatienter och sexuella frågor förekommer sällan som en indikator i skattningsskalor för dagligalivets aktiviteter eller livskvalitet för äldre. Vårdpersonal har bristande kunskap om de äldressexualitet. LÄS MER