Sökning: "skepticism towards immigrants"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skepticism towards immigrants.

  1. 1. Ekonomisk utsatthet, socialt utanförskap, politiskt missnöje eller rasism? : Varför röstar svenska väljare på Sverigedemokraterna?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Emma Nordmark; Isabelle Bergman; [2014]
    Nyckelord :The Sweden Democrats; voters of the Sweden Democrats; skepticism towards immigrants; social isolation; political dissatisfaction; Sverigedemokraterna; SD-väljare; invandrarskeptisism; social isolering; politiskt missnöje;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara vilka sociala och värderingsmässiga faktorer som ökar svenska väljares benägenhet att rösta på Sverigedemokraterna samt undersöka om den mediala och allmänt vedertagna föreställningen om SD-väljaren stämmer. Detta undersöktes med bivariata analyser och ett antal binära logistiska regressionsanalyser. LÄS MER