Sökning: "skiljedomsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet skiljedomsrätt.

 1. 1. Separabilitetsdoktrinen i svenska skiljeförfaranden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna af Petersens; [2021]
  Nyckelord :Skiljeförfarande; skiljemannarätt; skiljedomsrätt; separabilitetsdoktrinen; principen om särskiljbarhet; separationsprincipen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skiljeavtalets omfattning efter NJA 2019 s. 171 (Belgor) : En undersökning i ljuset av tidigare svensk rättspraxis och internationell skiljedomsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adina Lamborn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Anknytningsdoktrinen som Lagtolkningsmaxim - en grundläggande studie av konkretionskravet inom skiljedomsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joar Lindén; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; internationell privaträtt; processrätt; skiljedomsrätt; skiljeavtal; skiljeklausul; anknytningsdoktrinen; genomlysningsdoktrinen; sammanläggningsregeln; avtalsomfattning; giltighetsomfattning; avtalstolkningsmaxim; lagtolkningsmaxim.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande befäster ett konkretionskrav med innebörden att skiljeklausuler kan avse framtida tvister om ett konkretiserat rättsförhållande. Utifrån restriktiv tolkning kan skiljeklausuler omfatta enbart tvister inom ett konkretiserat rättsförhållande. LÄS MER

 4. 4. Slutet för EU-interna investeringstvister? - En utredning av rättsläget efter EU-domstolens dom C-284/16 Achmea

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hedda Hedenskog; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; skiljedomsrätt; internationell investeringsrätt; Achmea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 meddelade EU-domstolen förhandsavgörandet C-284/16 Achmea som kom att göra investeringstvister mellan en investerare från en EU-medlemsstat mot en annan EU-medlemsstat osäker. I domslutet konstate-rade EU-domstolen att artiklarna 267 och 344 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgjorde hinder mot en sådan skiljeklausul som fanns i ett bilateralt investeringsavtal mellan Slovakien och Nederländerna. LÄS MER

 5. 5. Är skiljenämnden behörig? - En probleminriktad studie av skiljenämndens tolkning av skiljeklausuler i sammanhängande avtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Wendleby; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; civilprocessrätt; skiljedomsrätt; skiljeklausul; sammanhängande avtal; skiljeavtalets omfattning; behörighetsprövning; rättsförhållande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En affärsrelation mellan två kommersiella parter regleras ofta i flera, mer eller mindre sammanhängande avtal. Det kan då hända att bara ett av avtalen har försetts med en skiljeklausul medan övriga avtal saknar skiljeklausuler (eller innehåller oliklydande skiljeklausuler). LÄS MER