Sökning: "skillnad gymnasiet högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden skillnad gymnasiet högskola.

 1. 1. Tjejers talutrymme- Självklart eller ett genusproblem? : En undersökning om tjejer på gymnasiets möjligheter att ta plats i svenskklassrummet utifrån deras perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frida Fallgren; [2021]
  Nyckelord :genus; intervjuer; introvert och extrovert; lärares bemötande; talutrymme; tjejer på gymnasiet; ämnet svenska  ;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur tjejer upplever att deras plats i klassrummet i ämnet svenska ser ut och om tjejer i årskurs 3 på gymnasiet ser någon skillnad mot tjejerna i årskurs 1. Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer av sex informanter, tre från årskurs 1 och tre från årskurs 3 på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Emotionellt stöd i grundskola och gymnasium : En småskalig strukturerad observationsstudie med uppföljande lärarintervjuer avseende relationskompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ereksi Lehtinen; Anette Åhlberg; [2020]
  Nyckelord :CLASS; emotionellt stöd; relationer; relationskompetens; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka kvaliteterna på de interaktioner som observerades i några klassrum på olika stadier avseende emotionellt stöd. Studien har även som syfte att undersöka lärares, som arbetar på olika stadier, syn på relationskompetens och relationers betydelse för klassrumsinteraktioner, särskilt med avseende på det emotionella stöd som ges. LÄS MER

 3. 3. Food habits and environmental awareness among adolescents in Västerås : A study of neighborhoods with different socioeconomic status based on the NESLA study

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ani Hakopian; [2018]
  Nyckelord :Ecological model; environmental awareness; food habits; Neighborhood-level socioeconomic status; NESLA study; prerequisites for healthy food habits; Ekologiska modellen; förutsättningar för goda matvanor; matvanor; miljömedvetenhet; NESLA; socioekonomisk status på stadsdelsnivå;

  Sammanfattning : Människor med hög socioekonomisk status har bättre matvanor och är mer miljömedvetna jämfört med de individer med låg socioekonomisk status, vilket bland annat beror på högre utbildningsnivå och inkomst. För att etablera goda matvanor krävs att det finns goda förutsättningar, till exempel är tillgången till mataffärer med ett stort utbud av färskvaror associerat med hälsosamma matvanor och frånvaron av bra mataffärer påverkar framför allt utsatta grupper i samhället. LÄS MER

 4. 4. Närvaro i skolan är något mer än en ✔ i protokollet : En lärares sikte på praktisk kunskap i estetiska  kunskapsdimensioner

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Marie Umerkajeff; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; drama teacher; drama education; drama; theatre practice; alienation; aesthetic; artistic; pedagogy; didactics; teaching; mimesis; praktisk kunskap; dramapedagogik; dramautbildning; drama; teaterpraktik; alienation; förfrämlingande; estetisk; konstnärlig; pedagogik; didaktik; undervisning; mimesis;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag skrivet ur en dramalärares synvinkel om praktisk kunskap inom estetiska ämnen på gymnasiet. Metoden kallas ”Södertörns-modellen”, en professionell induktiv metod baserad på en fenomenologisk introspektion som hänvisas till som handlingssituationen. LÄS MER

 5. 5. Headmaster´s thoughts on special educators work assignments

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Leif Andersson; [2017]
  Nyckelord :specialpedagogiska yrkesrollen; handledningsuppdrag; skolutveckling; förebyggande arbete; inkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Andersson Leif (2017), Hur skolledare ser på specialpedagogens arbetsuppgifter. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER